Project

Publiek private samenwerking dier

Fokkerijbedrijven en fokkerijorganisaties hebben belang bij het behoud van genetische variatie op lange termijn en een beter inzicht in de genetische variatie binnen rassen. Ze dragen hiervoor ook medeverantwoordelijkheid.

Doelen van dit project zijn:

  • fokkerijorganisaties en stamboeken informeren over de genenbank.
  • fokkerijorganisaties en stamboeken interesseren voor samenwerking en cofinanciering van de beheerskosten van genenbankcollecties.

Aanpak en tijdspad

Een aantal grotere fokkerijorganisaties (CRV, Topigs, Hendrix Genetics, KWPN) draagt financieel bij aan de beheerskosten van de genenbank. Afspraken hierover worden regelmatig opnieuw bekeken (looptijd 1-3 jaar). Het Centrum voor genetische Bronnen (CGN) heeft in 2010 en 2011 meer organisaties en sectoren benaderd voor samenwerking en zo mogelijk cofinanciering van het beheer van de dierlijke genenbank. Deze activiteiten worden in 2012 voortgezet.

Resultaten

Resultaten zijn:
  • Cofinanciering van het beheer van genenbank collecties door fokkerijbedrijven.
  • Samenwerking met een groot aantal fokkerijorganisaties en stamboeken bij de verdere ontwikkeling van de genenbank, onder andere door levering van genetisch materiaal voor de genenbank.

In 2012 dragen fokkerijorganisaties “in natura” bij door genetisch materiaal over te dragen aan de genenbank. In 2012 waren dit naast CRV ook KI Kampen en de inspanning door schapen- en geitenstamboekbesturen om dieren voor de genenbank bij individuele fokkers te organiseren. CGN heeft diverse presentaties gegeven aan rasorganisaties en bovendien is de Nationale Dag van het Levend Erfgoed gebruikt om de genenbank te presenteren.

Resultaten

  • In 2013 kon CGN wederom rekenen op substantiële cash bijdragen en ‘in natura’ bijdragen van het fokkerijbedrijfsleven en van individuele fokkers.
  • CGN is in 2013 een Memorandum of Understanding overeengekomen met CRV en TOPIGS.
  • Samenwerking tussen CGN en PPS Breed4Food (ABGC-WUR en fokkerijbedrijfsleven) gestart. PhD onderzoek van Sonia Eynard richt zich op de benutting van informatie van volledige DNA sequenties met het oog op behoud van genetische variatie.

Gesprekken, presentaties en andere contacten met (bestuur of management) van fokkerijbedrijfsleven, stamboeken en rasorganisaties hebben geleid tot nieuwe afspraken over:

  • aanvulling van bestaande genenbankcollecties,
  • totstandkoming van nieuwe genenbankcollecties voor bepaalde rassen
  • toezeggingen voor vrijwillige financiële bijdragen ten behoeve van het beheer van genenbankcollecties door CGN

Daarnaast is genenbankmateriaal beschikbaar gesteld voor 1) wetenschappelijk onderzoek (rund, varken), 2) voor reproductie bij paarden met experimentele technieken (ICSI, IVF) en 3) voor reguliere ondersteuning van fokprogramma’s voor zeldzame runderrassen.

Publicaties