Project

Resistentiemanagement van Phytophtora bij klimaatverandering

De mate waarin klimaatverandering de komende decennia productiesystemen in Nederland en daarbuiten beïnvloedt, is onzeker. Er wordt een invloed op gewasgroei en opbrengsten verwacht. Daarnaast kunnen plantenziekten extremer optreden. Tot slot wordt duurzaamheid in de landbouw steeds belangrijker.

Onderzoek kan bijdragen aan daadwerkelijke verandering van het productiesysteem door in kaart te brengen welke scenario’s mogelijk zijn en hoe stakeholders zoals boeren, handelshuizen en veredelaars omgaan met risico's.

In dit project wordt de complexe problematiek rond Phytophthora in aardappels uitgewerkt in een model. Het doel is om voor Noord-Nederland een Complex Adaptive System (CAS) casus uit werken rond resistentiemanagement in de context van klimaatverandering. Een aantal adaptieve mechanismen worden uitgewerkt zodat ze op verschillende schaalniveaus in een CAS gebruikt kunnen worden d.m.v. een Agent Based Model (ABM).

Aanpak en tijdspad

De belangrijkste activiteit is de methodologische uitwerking van een CAS-casus in Noord-Nederland. De CAS-benadering wordt gebruikt in twee contrasterende gebieden om met een ABM te komen tot een 'system design' voor adaptieve strategieën voor resistentie management.

Resultaten

In het eerste projectjaar (2012) is samengewerkt met Averis en HZPC om de actoren in de aardappelketen te identificeren. Door afname van interviews levert Averis/HZPC kennis over de typologie van de actoren nodig voor de ABM-benadering van socio-economische aspecten. Tot op heden betrof dit de kennisintensieve bedrijven AVERIS en is HZPC.

Beoogde resultaten zijn:

  • Uitwerking van een CAS-casus waarin adaptatie aan klimaatverandering centraal.
  • ABM-model voor scenario’s voor adaptief gewas- en resistentie management in relatie tot klimaatveranderingen.
  • Analyse van de interactie tussen stakeholders in het aardappelcomplex in Noord-Nederland.
  • Mogelijk ruimtelijke ontwerpen voor duurzame aardappelteelt op basis van het ABM
  • Tenminste 3 publicaties
  • Inhoudelijke ondersteuning van een AIO van de Plant Sciences Group.