Project

SISA-2 workshop

Door het organiseren van een workshop met wetenschappers uit verschillende richtingen kunnen systeeminnovatie-processen verbeterd worden.

Doelstelling

Wetenschappelijk inzicht in hoe systeeminnovatie (SI)-processen naar duurzaamheid voor de agrosector georganiseerd kunnen worden is nog beperkt. Verder zijn bestaande inzichten slecht toegesneden op vereisten van projectmatig werken in de praktijk en is onduidelijk hoe de resultaten van ‘bottom-up’ veranderingen vanuit de praktijk (praktijkinitiatieven) kunnen worden ingepast in een brede ‘leer- en experimenteer­strategie’. Door wetenschappers en onderzoekers vanuit verschillende disciplines en landen bijeen te brengen wil dit project enerzijds het inzicht verdiepen in het (mogelijke) verloop van SI-processen in de agro­sector en anderzijds wetenschappelijk onderbouwde suggesties aanreiken voor het bevorderen van SI-processen in de praktijk.

Wageningen Livestock Research is mede-organisatie (samen met INRA SenS) van internationale workshop in Parijs midden 2012 over systeeminnovaties in de agrosector met twee focuspunten: (1) verdiepen inzicht in systeem­innovatie­processen in de agrosector. (2) verbeteren van mogelijkheden om via beleid en projecten bij te dragen aan systeeminnovaties (governance van systeeminnovaties). Tevens opbouw van internationaal netwerk van onderzoekers op dit terrein.

Resultaten 2012

De bedoeling van dit project was om in 2012 in Parijs een tweede internationale workshop te organiseren: SISA-2. INRA SenS zou hierin het voortouw nemen. Dit KB VI project beoogde vorm te geven aan WLR’s participatie in het scientific committee alsmede om deelname van WUR en andere Nederlandse onderzoekers aan de workshop te bevorderen.  Initiatief en organisatie van deze workshop zijn vertraagd, en voorzien voor 2013.

Beoogde resultaten

  • Versterking van het door de workshop in Lelystad in 2010 ontstane internationale netwerk van onderzoekers op het terrein van systeeminnovaties in de agrosector.
  • Verdieping inzicht in het verloop van transities naar duurzaamheid in de agrosector en mogelijkheden om die te beïnvloeden (Governance).
  • Workshop rapport: Verzameling papers en commentaren van wetenschappelijke collega’s
  • Samenvatting: gecomprimeerde weergave van bevindingen en resultaten
  • Indien voldoende papers van hoge kwaliteit: geredigeerde bundel of special issue wetenschappelijk tijdschrift.

Werkwijze

Om de call voor papers af te bakenen tot een specifieke wetenschappelijke vraagstelling wordt er samen met de internationale partners een keynote paper geschreven die als basis dient voor de call for abstracts. Op basis van ingediende abstracts wordt door het Scientific Committee een selectie gemaakt van kwalitatief hoogstaande bijdragen die optimaal in het thema passen.

Er zijn twee hoofdgroepen van sessies, t.w. (1) gericht op het begrijpen van systeeminnovaties in de agrosector en (2) gericht op het uitlokken van SI (governance).

Na de workshop zullen de bevindingen door het scientific committee worden geëvalueerd en, indien er  voldoende papers van hoge wetenschappelijke kwaliteit zijn, zal er naar worden gestreefd om deze te publiceren als geredigeerde bundel of als special issue van een tijdschrift.

Publicaties