Project

Samen met ondernemers naar een weerbaardere bodem

De land- en tuinbouw ontwikkelen zich naar intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen.

Een oplossing is het creëren van een gezonde weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze met een beter inkomen milieuvriendelijker telen.

Beoogd doel is het toetsen van de invloed van de bodemkwaliteit op de productie. De bodemkwaliteit is moeilijk vast te stellen en is afhankelijk van een groot aantal biologische, chemische en fysische factoren. Om meer inzicht te krijgen, worden de volgende bodemeigenschappen bepaald:

  • standaard BLGG chemische bodem analyse;
  • plantsap-analyse;
  • bepaling van milieuaaltjes.

Resultaten

Het onderzoek laat aan de praktijk de opbrengsten zien van gezonde bodems met een goede bodemkwaliteit. Ook de opbrengsten van mindere bodems worden getoond.

2012: Tussen de gekozen percelen blijken grote verschillen te zitten. Het best practice perceel op PPO Vredepeel kan wat productie niet meekomen met de andere percelen. De plantgroei bleef direct in het begin al duidelijk achter. De perceelskeuze heeft een grotere invloed dan de maatregelen die op deze percelen zijn genomen om de bodemweerbaarheid te vergroten. Met behulp van een biotoets is de gevoeligheid van de grond voor Phytophthora bepaald. Er blijkt nauwelijks een verband te bestaan tussen de gevoeligheid van de grond voor Phytophthora en de aardbeienproductie. Andere verbanden worden nog verder geanalyseerd.

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Louis Bolk Instituut, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten. Bodems van verschillende herkomst worden onderzocht. Een deel komt uit het onderzoek. Van deze gronden is de bodemkwaliteit en een groot aantal factoren bekend. Ze verschillen in bodemweerbaarheid of andere belangrijke bodemeigenschappen.

Samen met het praktijknetwerk Bouwen aan vitale bodem zijn bij vijf telers één goed en één slecht perceel geselecteerd. Naast de productie wordt gekeken naar de aanwezigheid van aaltjes, gevoeligheid voor Phytophthora en de bodemkwaliteit. Op deze bodems worden in de regio’s al verschillende demo’s aangelegd om de vitaliteit van de bodem te vergelijken.

Door samen met de praktijk dit onderzoek op te pakken, wordt een win-win situatie gecreëerd. Zo wordt extra informatie verzameld en uitgewisseld en zullen de inzichten over bodemkwaliteit toenemen. De gronden uit het onderzoek zijn zo gekozen dat zij informatie leveren om de bodemweerbaarheid van praktijkpercelen te verhogen. Telers kunnen dit onderzoek gebruiken om op hun eigen bedrijf dankzij een betere bodemkwaliteit de productie te verhogen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te verlagen.

Publicaties