Project

Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer (2016-2018)

Als gevolg van de beperkte wateruitwisseling in het Grevelingenmeer treden er tijdens de zomerperiode regelmatig zuurstofarme condities op in de geulen en diepere delen van het meer. Deze zuurstofarme condities hebben gevolgen voor de bodemdiergemeenschappen en via de voedselketen mogelijk ook voor kreeftachtigen, vissen en vogels. In de Rijksstructuurvisie (RSV) Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zijn diverse oplossingsrichtingen verkend om de waterkwaliteit te verbeteren als voorbereiding op een Rijksbesluit. In de planvorming is voor het Grevelingenmeer gekeken naar kansen vanuit verschillende invalshoeken zoals waterkwaliteit, getijdenenergie en waterveiligheid.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt het van belang dat het perspectief en de kansen voor natuur in het Grevelingenmeer grondig worden uitgediept met betrokkenheid van verschillende experts en dat natuurpartijen (lokaal en landelijk), beheerders (Staatsbosbeheer en RWS) en provincies hierbij worden betrokken. In samenspraak met de betrokken partijen en de opdrachtgever zijn vijf scenario’s gedefinieerd die in deze studie nader zijn onderzocht. Doel van deze studie is het kwantitatief beschrijven van de verwachte veranderingen in het Grevelingenmeer met de komst van gedempt getij, het kwalitatief beschrijven van de mogelijke ontwikkelingen van natuurwaarden en het aangeven van mogelijke kansen voor optimalisatie van waterbeheer die de natuur ten goede komen.

Publicaties