Project

Smart AgriFood 2 /FInish – AF-14021

In de huidige agri-food business speelt informatievoorziening een cruciale rol op verschillende niveaus: van besluitvorming op veld- of dierniveau tot en met informatie-uitwisseling ten behoeve van tracking and tracing door het hele ketennetwerk. Met behulp van nieuwe sensing and monitoring technologieën in de context van precisielandbouw komen steeds meer data beschikbaar, wat potentieel de informatievoorziening sterk kan verbeteren. Daarnaast is er een nieuwe trend zichtbaar waarin nieuwe internettechnologie zoals social media, location-based services, etc. veel potentie bieden voor nieuwe productontwikkeling en marketingmogelijkheden waarbij traditionele relaties tussen producenten en consumenten ingrijpend kunnen veranderen.

Echter, uit onderzoek en praktijk blijkt dat het niveau van integratie van data en informatie en interoperabiliteit tussen gerelateerde informatiesystemen en ICT laag is waardoor toepassing van digitale kennisoplossingen, en dus marktmogelijkheden, onvoldoende benut wordt. Een efficiënte toepassing van ICT en uitwisseling van data vraagt om het organiseren van een Europese markt voor betaalbare softwareplatformen, voor apps en zelfs voor data, waarbij de eigenaren van data controle willen hebben over het gebruik van die data door anderen.

Smart AgriFood 2 is een FIWARE accelerator programma en onderdeel van het Future Internet programma van de EU. Het project omvat selectie en begeleiding van startups en MKB bedrijven met innovatieve toepassingen van cloud computing in de Agrofood sector. Vanuit het project is in het 1e fasejaar een tender uitgevoerd en is technische ondersteuning gegeven;  de 2e fase was vooral gericht op business development.

Het zusterproject FInish bouwt, net als Smart Agrifood 2voort, op het fase 1 project SmartAgriFood en fase 2 project FIspace waarin de beoogde infrastructuur voor advanced cloud computing is ontwikkeld. FInish heeft als doelstelling om op basis van deze infrastructuur een grote hoeveelheid Apps & Services te ontwikkelen en de adoptie daarvan te bevorderen. Dit zal gebeuren door een aantal open calls voor App-developers uit te schrijven en tegelijkertijd de ontwikkeling en ondersteuning van een duurzaam netwerk van incubator ecosystems van ontwikkelaars, gebruikers, onderzoekers, investeerders, etc.

Het Smart AgriFood 2 project is door de reviewcommissie van de Europese Commissie beoordeeld als ‘Excellent’ (The project has fully achieved its objectives and technical goals for the period and has even exceeded expectations)

Resultaten

In Smart Agrifood 2 is een mentor programma ontwikkeld om MKB bedrijven en startups te coachen in gebruik van FIWARE technologie (cloud computing), resulterend in vijftig prototypes voor ondersteuning van diverse processen op landbouwbedrijven.

Via een tender zijn vijftig midden- en kleinbedrijven uit heel Europa geselecteerd. Met een pitch event zijn 17 veelbelovende bedrijven geselecteerd. Met workshops en training sessies zijn verschillende aspecten van business development behandeld.

Dit heeft geresulteerd in een mentor programma voor zeventien SME’s, met business plan en markt strategie.

Het Finish project heeft 27 bedrijven opgeleverd die veelbelovende applicaties hebben ontwikkeld waarbij het vooral gaat om vernieuwende applicaties in agroketenprocessen.

Van deze activiteiten is een eindrapport gemaakt met resultaten en impact.

Voor meer informatie zie http://smartagrifood.com/ en www.finish-project.eu