maize

Project

Social Embedding of a Biobased Society - Dutch scope (ORANGE model)

Research concerning biobased economy is mainly focused on the development of technological research to make biomass useful as an input for non-agricultural products (chemicals, energy, fuel). However, there is also a need for information about direct and indirect impact the biobased economy on society (economy, sustainability, social).

Instruments to approach biobased economy t from a social perspective, are hardly available. Therefore, the goal of this project is to develop a socio-economic calculation tool for regions in The Netherlands, that can measure the consequences of, among others, policy changes (of agriculture, environment, trade, biobased economy) for sectors in The Netherlands.

Resultaten

In ORANGE werd gewerkt aan een update van de database met kosten- en opbrengststructuren van 22 nieuwe biobased ketens die relevant zijn voor de biobased economy (1ste en 2de generatie). Tevens is het ORANGE model uitgebreid met 22 nieuwe ketens die relevant zijn voor de biobased economy. Dit betreft onder andere nieuwe biobased ketens, zoals productie van 2e generatie biobrandstoffen en biochemicaliƫn. Er is een start gemaakt met de implementatie van ORANGE 2020/2025 projecties over maatschappelijke betekenis van agro- en biobased sectoren in Nederland en zijn provincies in een presentatietool (http://lei.databank.nl/). Projecten voor Nederland en 12 provincies voor productiewaarde (miljoen euro), toegevoegde waarde (miljoen euro), werkgelegenheid (arbeidsjaren), energieverbruik (terajoules) en broeikasgasemissies (CO2 eq). Er is gewerkt aan de integratie met resultaten van andere korte-termijn modellen.
De transitie naar de BbE gaat gepaard met een grotere vraag naar biomassa met als mogelijk gevolg negatieve effecten op ecologie, socio-economie, landgebruik, alsmede verhoogde broeikasgasemissies. Mede hierdoor wordt er meer en meer aandacht besteed aan een duurzame productie van biomassa en de handel daarin. Als gevolg van dit gedachtengoed zijn er talloze certificerings-mechanismen ontwikkeld waardoor de acceptatie van certificering onder druk komt te staan.