Project

Social Embedding of a Biobased Society International scope (MAGNET model)

De transitie naar een bioeconomie is een ingewikkelde systeeminnovatie (Zachariasse, WTC, 2011) met gevolgen voor economische rentabiliteit, internationale handel, voedselprijzen en -zekerheid, duurzaamheid, technische ontwikkeling, klimaat en biodiversiteit.

Vanaf het prille begin is het biobased onderzoek vooral gericht op de ontwikkeling van  technologisch onderzoek om biomassa bruikbaar te maken als input voor niet-agrarische eindproducten (chemie, energie, brandstof). Resultaten laten zien dat technologisch zeer veel mogelijk is. Tegelijkertijd is het voor overheid, bedrijven en financiers ook belangrijk te weten welke directe en indirecte gevolgen de bioeconomie heeft voor de maatschappij (economie, duurzaamheid, sociaal), op nationaal en internationaal niveau. Instrumenten die het bioeconomische onderzoek vanuit een geïntegreerd maatschappelijk perspectief kunnen benaderingen zijn minder beschikbaar. Het LEI vult deze leemte en richt zich daarom op kennisontwikkeling door haar bestaande multi-sector en multi-regio rekentools uit te bouwen met allerlei bioeconomische aspecten. In dit project wordt een reeds operationele socio-economische rekentool voor sectoren in Nederland en andere wereldregio’s verder in die richting ontwikkeld (MAGNET).


Publicaties