Project

Specialisaties van bijzondere oliehoudende gewassen

Er liggen marktkansen voor Nederlandse bedrijven die zich onderscheiden in het segment van producten en ingrediënten (‘specialties’) ontleend aan oliehoudende planten.

Deze PPS zoomt in op gedifferentieerde hoogwaardige grondstoffen voor specifieke markten en toepassingen en ziet als randvoorwaarde dat productietechnieken en ketensamenwerking kennisintensief en duurzaam zijn. Wereldwijd bestaan tientallen gewassen die oliehoudende zaden en/of plantendelen leveren, die een grote variëteit aan hoofd- en bijproducten en karakteristieke ingrediënten bevatten. Kennis van en toegang tot de juiste grondstoffen zijn de succesfactoren, die in dit voorstel geïdentificeerd worden en in businessplannen worden uitgewerkt.

De drie speerpunten van de PPS zijn:

  • Markt- en keteninnovatie door ontwikkeling van verdienmodellen van nieuwe grondstoffen en markten
  • Valorisatie van bijproducten en verhogen van resource efficiency (verlagen footprints)
  • Integrale versterking van ketenduurzaamheid op de triple P elementen “People, Planet en Profit”. Producenten in ontwikkelingslanden worden ondersteund in voorwaartse ketenintegratie, in verbetering van hun leefomstandigheden (o.a. training) en gelijktijdig in een verduurzaming van de lokale productie.