Project

Stabiliteit door biodiversiteit

Landbouw wordt door druk op de kostprijs (schaalvergroting en mechanisatie) en door eisen van afnemers, steeds minder divers. Het aaneengesloten oppervlak per gewas neemt toe en ook de gewassen zelf worden, door veredeling, uniformer. Moderne landbouwsystemen sluiten (bio)diversiteit in ruimte en tijd steeds verder uit. De sterk doorgevoerde uniformiteit, schaalgrootte en de uitsluiting van biodiversiteit maakt landbouwsystemen kwetsbaar voor belagers en extreme fysische druk.

Door de grote  en uniforme percelen draagt biodiversiteit aan de randen van de percelen onvoldoende bij aan de weerbaarheid van het productiesysteem. Voor biologische landbouw is weerbaarheid vrijwel de enige mogelijkheid om ziekten en plagen te voorkomen. Voor gangbare landbouw groeit echter ook de vraag naar weerbare systemen vanwege de maatschappelijke bezwaren tegen pesticiden gebruik en de beperkingen in het middelen pakket. Daarnaast is er een maatschappelijke vraag naar biodiversiteit als waarde op zich en voor de belevingswaarde van diversiteit als  landschapswaarde. De opdracht waar de landbouw voor staat is een hogere weerbaarheid te realiseren en een breder scala van ecosysteemdiensten te leveren die niet ten koste gaat van het bedrijfsrendement.

Doelstellingen

  • Aantonen dat stapeling van verschillende diversiteit bevorderende maatregelen binnen een perceel leidt tot een robuust, rendabel,  betrouwbaar landbouwsysteem waarbij de ontwikkeling van ziekten en plagen trager verlopen en de opbrengstderving door ziekten en plagen sterk beperkt wordt.
  • (bio)Diverse productiesystemen op een dusdanige wijze door te ontwikkelen dat de diversiteit maatregelen praktisch en economisch uitvoerbaar zijn.
  • Productiesystemen te ontwikkelen met een grotere bijdrage aan algemene biodiversiteit als ecosysteemdienst

Resultaten

Verwacht wordt dat er een set van handelingsperspectieven beschikbaar komt die leiden tot een weerbaarder systeem en die tegelijkertijd praktisch en economisch uitvoerbaar zijn. Door deze systemen samen met de praktijk te ontwikkelen is de ambitie dat na het einde van het project de vier deelnemende biologische bedrijven doorgaan met het teeltsysteem aangevuld met 10 andere biologische bedrijven. Vanuit deze bedrijven moet een spin off komen naar andere biologische telers en andere gewassen. Gestreefd wordt om ook belangstelling te creƫren bij bedrijven met een gangbare teeltwijze.