Project

Statistische onderbouwing van een risicogebaseerd Nationaal Plan Diervoeders

Iedere EU-lidstaat is verplicht om officiële controles op diervoeders risico-gebaseerd uit te voeren. Dit project brengt de risico’s van belangrijke diervoedergrondstoffen in kaart en adviseert over bemonsteringsplannen.

Centraal in dit project staat de uitbouw van het ontwikkelde model voor onderbouwing van risico-gebaseerde bemonstering voor het Nationaal Plan Diervoeders. Op basis van diverse criteria, zoals de hoeveelheid geïmporteerde grondstof, het gebruik ervan in de diervoeding, het land van herkomst en het soort contaminant, worden via het model argumenten aangereikt op grond waarvan besloten kan worden hoeveel en welke voedermiddelen bemonsterd moeten worden.

Een belangrijke input voor dit model zijn trendanalyses die inzicht geven in de trends en de absolute niveaus van ongewenste en verboden stoffen en diervoederadditieven in diervoeders en diervoedergrondstoffen die een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid, de diergezondheid en het milieu. Hierbij wordt ook de herkomst van diervoedergrondstoffen betrokken. De ongewenste en verboden stoffen en diervoederadditieven waarvoor trendanalyses zijn/kunnen worden uitgevoerd zijn onder andere  organische en anorganische contaminanten, mycotoxinen, verwerkte dierlijke eiwitten en (verboden) diervoederadditieven / diergeneesmiddelen.

Aanpak

  • Updaten, en uitbreiden van het rekenmodel, op basis van input van o.a. Securefeed.
  • Uitvoeren van trendanalyses voor contaminanten en diervoederadditieven, gebruik makend van gegevens uit het Nationaal Plan Diervoeders en van Securefeed.

Resultaten

  • De kennis die in het project gegenereerd wordt geeft argumentatie voor keuzes voor monstername voor het Nationaal Plan van de NVWA. De kennis uit het rekenmodel is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis als expertmeningen. Hiermee worden diervoedergrondstoffen voor bepaalde contaminanten beoordeeld naar herkomst en gebruik voor de belangrijkste diersoorten.
  • De resultaten van de trendanalyses worden gepubliceerd in WFSR-rapporten en publicaties.

Publicaties