Project

Systeemkennis en monitoring (Wadden)

is onderdeel van het Deltaprogramma Waddengebied. Het deltaprogramma stimuleert kennisontwikkeling waar niet genoeg bestaande kennis Het Deltaprogramma Waddengebied is een onderzoeksproject om strategische antwoorden te vinden op vragen over het angetermijn gedrag van het Waddengebied in relatie tot fysiologische en ecologische processen.

In 2013 begon het "Cluster Systeemkennis en Monitoring" van het "Deltaprogramma Waddengebied" haalbare strategieën te bepalen uit alle kansrijke strategieën. Samen met de selectie meest belangrijke onderzoeks- en monitoringsthema's, werkbeschrijvingen, processen, methoden en kosteneffectiviteit, werd er aandacht besteed aan de integratie en aanvulling van de lopende programma's zoals "Deltaprogramma Kust" en Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, voor wat betreft financiële haalbaarheid.

Een vooruitstrevende onderzoekstrategie was nodig om voldoende inzicht te krijgen in de morfologische ontwikkeling van het waddensysteem met het kenmerkende dynamische systeem van geulen en platen. Het Deltaprogramma Waddengebied werkte in trilateraal verband samen met Duitsland en Denemarken aan het formuleren van de belangrijkste onderzoeksvragen en de tijdsfasering van dit gezamenlijke onderzoek.

Tranche 2 Kansrijke veiligheidsstrategieën Eems Dollard

Doel van het project is om te bepalen welke door mensen veroorzaakte veranderingen leiden tot de grootste effecten in watercirculaties in de Eems-Dollard-monding. De waercirculatie wordt geëvalueerd door het analyseren van data van alle getijdenstations rondom Dollard-Eems. Uit deze informatie wordt kennis vergaard over de gedetaileerde ontwikkelingen door de tijd heen over de versterking van het getij door de monding, over asymetrisch gedrag van het getij op verschillende getijdenstations. Verder worden verschillende menselijke ingrepen onderzocht. Door het vergelijken van menselijke interventies met watercirculatie, zal een beter begrip van het effect van deze interventies worden verkregen.

Tranche 2 Verkenning nieuwe veiligheidsnormen DP Waddengebied

Vanuit het Deltaprogramma Waddengebied moet een advies worden voorbereid voor het Deltaprogramma Safety. Om tot dit advies te komen, moet een aantavragen op basis van specifieke kennis worden beantwoord. In dit project zullen deze vragen worden geformuleerd en er wordt een plan van aanpak voorgesteld om deze vragen te beantwoorden, met een focus  normen voor de primaire dijkbeschermings-veiligheid. Op basis van alle beschikbare informatie wordt een compleet advies voor deze normen over veiligheid in het waddengebied geformuleerd.

Publicaties