Project

Teelt de grond uit: appel

De uitspoeling van stikstof en de emissie van andere milieubelastende stoffen bij de teelt van appel op zandgrond is te hoog waardoor er niet wordt voldaan aan de doelstellingen van de overheid om de milieubelasting te verminderen en een ecologisch goede waterkwaliteit te realiseren. Daarom verdwijnt de mogelijkheid voor chemische grondontsmetting, maar de mogelijkheden voor vruchtmaatregulatie zijn te beperkt.

Doelstelling

Daarnaast leven in de appelteelt een aantal teeltkundige wensen, zoals vruchtmaatregulatie, homogeniteit in de aanplant en beperken gevoeligheid voor schurft en vruchtboomkanker.

Doel van dit project is het leveren van proof of principles voor de Teelt uit de grond voor het gewas appel om zo de stikstofuitspoeling op zandgronden te minimaliseren. Gezien de duur van de cyclus van de appelteelt, in volle grond 12 jaar, is dit een beperkte verkenning.

Een tweede doel is het verkennen van de mogelijkheden om via Teelt uit de grond oplossingen te vinden voor:

  • Het verdwijnen van de optie van chemische grondontsmetting bij herinplant van appel op zandgronden.
  • Het optreden van schurft vruchtboomkanker en de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen. 
  • De geringe mogelijkheden om de vruchtmaat bij de pluk te beheersen. 
  • De te grote variabiliteit in boomarchitectuur en dracht, en het extra werk dat hieruit voortkomt.

Resultaat

In 2011 zijn drie systeemontwerpen in onderzoek genomen voor verdere uitwerking:

  • Containerteelt
  • Teelt in open sleuven en groeiregulatie via gecontroleerde waterstress
  • Teelt in gesloten sleuven en groeiregulatie via EC

In 2012 is onderzoek aan teelt in containers vanwege zware schade na de winter van 2011/2012 beƫindigd

Bij het belangrijkste systeem met open sleuven bleek in 2012 de groeiregulatiemogelijkheden groot te zijn voor alle drie relevante aspecten: stimuleren en remmen van groei als wel het verminderen van groeiverschillen tussen bomen.

Daarnaast bleek dat bij minstens 1 behandeling de opbouw van schadelijke aaltjes bij gebruik van zandgrond als substraat tot het najaar van 2012 achterwege is gebleven terwijl deze opbouw bij de refentiebehandeling al zichtbaar was. Dit resultaat biedt perspectief op verlenging van de economsche levensduur.

De bomen in systeem met gesloten sleuven hebben in 2011 en 2012 zodanig goed gegroeid dat voortzetting van het onderzoek in 2013 gerechtvaardigd is.
In 2013 vindt een perspectievenstudie plaats naar de economische haalbaarheid van het opensleuvensysteem

Werkwijze

Op basis van de systeemanalyse met WUR Glastuinbouw en de resultaten van het vooronderzoek naar geschikte substraten en substraathouders is in Randwijk een langjarige proef gestart waarin bij drie systemen twee plantsturingsstrategieƫn onderzocht worden: sturing via gecontroleerde waterstress en via EC.

Publicaties