Project

Teelt de grond uit: bloembollen

De huidige teeltsystemen voor de bloembollenteelt op zandgronden kunnen niet voldoen aan de strenge toekomstige normen voor de waterkwaliteit met betrekking tot emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.

Teelt de grond uit is één van de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze problematiek.
Doel van het project is de ontwikkeling van een bollenteeltsysteem met een minimale emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en een maximaal rendement voor de ondernemer. In 2013 staan het oplossen van de belangrijkste ziektekundige knelpunten bij de teelt in substraatbedden en het in beeld brengen en vergroten van het economisch perspectief van de teelt los van de grond centraal.

Resultaten

De beoogde resultaten voor 2013 zijn:
 • Inzicht krijgen in de oorzaak van wateroverlast in substraatbedden en een oplossing hiervoor
 • Goede opbrengst en kwaliteit van hyacint en lelie geteeld op substraatbedden
 • Mogelijkheid voor het verkorten van de teeltcyclus van de hyacint
 • Inzicht in het economisch perspectief en eventuele duurzaamheidsknelpunten
 • Draagvlak in de praktijk.

Eerdere resultaten van dit project zijn hieronder opgenoemd:

In de nieuwe teeltsystemen blijkt een hogere opbrengst mogelijk dan in de vollegrond. De kwaliteit van de bollen was overwegend goed.

In het substraatbeddenonderzoek bleek de 20 cm teeltlaagdikte in 2011 prima te voldoen, maar in 2012 trad er teveel wateroverlast op. Dit bleek een gevolg van het ontbreken van zuigkracht vanuit de ondergrond waardoor zowel het fijne bollenzand als het kokos/veen mengsel teveel vocht vasthield.

In 2011 varieerde de opbrengst van de op water geteelde hyacinten van zeer goed gegroeide bollen tot zeer slecht gegroeide bollen. In 2012 was de algehele groei matig en traden er veel kwaleitsproblemen op. Ondanks de potentie die waterteelt heeft, lijkt het nog een lange weg naar een renderend teeltsysteem. In de teelt op afgedekte ondergrond is een 40 cm dikke teeltlaag gestoomd om de grond ziektevrij te houden. Het stomen bleek goed uitvoerbaar, maar de stoom bereikte niet de laag net boven het plastic. Het stomen had in 2011 een positief effect op de gewasstand en opbrengst van de lelies. In 2012 was er geen effect op de gewasstand en opbrengst van hyacint.

Werkwijze

Het onderzoek wordt voortgezet in het systeem (substraatbedden)  dat het meeste perspectief biedt op meeropbrengsten en een kortere teeltcyclus en dat perspectief biedt op een oplossing voor ziektekundige knelpunten in de gangbare bollenteelt. Dit is ook het systeemonderzoek waarvoor het meeste draagvlak bestaat in de praktijk. De volgende activiteiten vinden plaats.

 • Aanpassing van substraatbedden om wateroverlast te voorkomen en monitoring van de waterhuishouding
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van verkorting van de teeltcyclus voor hyacint
 • Onderzoek naar mogelijkheden van ziektevrije lelieteelt in dunne laag
 • Afbroei van hyacinten van teeltjaar 2012 en 2013 om de bloemkwaliteit vast te stellen
 • Ondersteuning van praktijkproeven waarin ervaring wordt opgedaan met de teelt en de technische uitwerking van bloembollen in ‘teelt de grond uit’ systemen
 • Doorrekenen van economisch perspectief van teelt de grond uit voor de bloembollenteelt en het in kaart brengen van de duurzaamheidsaspecten en eventuele knelpunten daarin

Publicaties