Project

Teelt de grond uit: boomteelt

De huidige teeltsystemen voor de boomteelt kunnen niet voldoen aan de strenge toekomstige normen voor de waterkwaliteit met betrekking tot emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Vooral op droge zandgronden is hier sprake van.

Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe systemen voor de teelt van boomkwekerijgewassen met minimale emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten om zo te kunnen voldoen aan de waterkwaliteitsnormen.

Resultaten

Eind 2013 zullen er tenminste twee nieuwe ‘uit de grond’ teeltsystemen  (goten- en pot-in-pot systeem) zijn ontwikkeld die economisch rendabel zijn en met een minimale emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Het project is geslaagd als de nieuwe systemen tenminste op vijf tot tien bedrijven zijn geïmplementeerd.

Werkwijze

De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:

  • Het model dat in 2012 is ontwikkeld om de behoefte van het gewas te bepalen wordt in 2013 getest om tot een efficiënte watergift te komen.
  • Op vier bedrijven worden praktijkexperimenten uitgevoerd. Het gaat om bedrijven met teelt in goten, pot-in-pot, hangende potten en teelt in grote containers. Er wordt vooral gekeken naar de hoeveelheid gegeven water, voedingstoestand en samenstelling van drainagewater.
  • Materialen worden getest die veen kunnen vervangen zonder verlies van kwaliteitsproductie. Dit omdat sommige landen op de termijn alleen maar veenvrije producten willen importeren.
  • De verspreiding van ziekten via recirculatie van het drainagewater wordt getest. Ook wordt inzicht verkregen in de kosteneffectiviteit van een aantal methoden om het drainagewater van de nieuwe ‘teelt de grond uit’ systemen
  • Opstellen van een plan van aanpak en inzicht krijgen in de oorzaken van vorstschade
  • Schrijven van een syntheserapport en een makkelijk toegankelijke brochure die ondernemers helpt om de juiste keuzes te maken.

Publicaties