Project

Teelt de grond uit: prei

De preisector heeft in normale productiejaren te maken met overproductie en lage prijsvorming. De teelt is in die jaren weinig rendabel. Daarnaast beseft de sector dat de teelt op termijn beperkt zou kunnen worden omdat zij niet voldoen aan de richtlijnen van de (Europese) wet- en regelgeving wat betreft nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelenemissie en residuen.

Doelstelling

Het doel van dit project is om aan het eind van 2013 minimaal één operationeel duurzaam teeltsysteem voor de preiteelt uit de grond in de praktijk te hebben. Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden leidend:
  • Teelt: een waterbalans waarbij lozen niet meer aan bod is, Nutriëntenmanagement met 95% lagere emissie ten opzichte van het veld, een systeem dat zorgt dat prei recht is en voldoende wit met de juiste dikte, verbeterde arbeidsproductiviteit en arbeidsomstandigheden ten opzichte van het veld, risico mislukken zo laag mogelijk.
  • Toeleveranciers: ras selectie, aangepast opkweeksysteem/logistiek, techniekontwikkeling om met name arbeidsproductiviteit te verhogen
  • Afzet: acceptatie en meerwaarde realiseren voor prei boven de grond.

  • Duurzaamheid: teeltsysteem moet 95% recyclebaar zijn, verminderde inzet gewasbeschermingsmiddelen, reductie inzet nutriënten, energie en water, bedrijfseconomisch rendabel
  • Omgeving: acceptatie en vergunning technisch mogelijk

Resultaten

  • Minimaal één teeltsystemen voor preiteelt uit de grond met minimale emissie van nutriënten, getoetst aan de duurzaamheidsaspecten (People, Planet, Profit) en gericht op efficiënte productie van hoogwaardige prei.
  • Inzicht in de economisch rentabiliteitsmogelijkheden van deze teeltsystemen
  • Praktijkimplementatie van ten minste één van de systemen bij economisch perspectief. Hiervoor is opschaling naar praktijktoepassing opgezet, doorgerekend en deels beproefd.
  • De teeltsystemen en scenario’s voor opschaling zijn uitgebreid gecommuniceerd en bediscussieerd met de preitelers, andere belanghebbenden in preisector en financiers.

Werkwijze

Het doel voor 2013 is om het ontwikkelde teeltsysteem voor prei in een praktijkproef op grotere schaal te toetsen. Concreet gaat het om het perspectief (onder andere productie en kwaliteit), de inzet van middelen (onder andere arbeid, meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen) en de water- en energiebalans. Daarnaast zal de robuustheid van het systeem verder op proefschaal worden onderzocht (ziektebeheersing en minimalisatie noodzaak lozing). Vanuit de ervaring uit het praktijkexperiment volgen mogelijk nog aanpassingen van de ideale houder/drijver en zal een doorkijk worden gemaakt naar aangrijpingspunten voor automatisering. In 2013 zal een belangrijke aanzet gemaakt worden om meerwaarde te kunnen halen uit prei geteeld op water middels de juiste product-marktcombinatie met het juiste verhaal en de juiste verpakking.

Publicaties