Project

Teelt de grond uit zomerbloemen en vaste planten

Binnen dit project wordt onderzocht welke teeltsystemen duurzaam en economisch rendabel zijn voor het los van de grond telen van zomerbloemen en/of vaste planten.

De systemen moet voldoen aan de volgende eisen:
 • Zo min mogelijk emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
 • Voorkómen van herinplant problemen.
 • Verlichting van arbeid.
 • Flexibilisering van de teelt.
 • Een breed assortiment op hetzelfde systeem kunnen telen.
 • De kwaliteitsproductie minimaal gelijk aan die van traditioneel geteelde producten.
 • Economisch perspectief.
Doel van dit project is de ontwikkeling van één of meer teeltsystemen voor zomerbloemen en vaste planten met een minimale emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, en voldoende economisch perspectief.

Beoogd resultaat

In 2011 werd de teelt van verschillende types zomerbloemen en vaste planten getest in drie verschillende prototypes van teeltsystemen: waterteelt, substraatbedden en substraatbakken.

Bij de teelt in grote bakken met zand, waarbij de planten dagelijks fertigatie (water met voeding) kregen, was de productie en de kwaliteit zeer goed. De verschillende drainage systemen en watergeef strategieën bleken geen grote verschillen in groei op te leveren. Voor een goede verdeling van water en voeding in het substraat is het wel van belang dat er voldoende druppelslangen aangelegd worden.

In de proeven op water was de aandacht gericht op gewassen die in de gangbare grondteelt veel problemen ondervinden. Waar in 2010 de teelt van Callistephus op water kort voor de oogst mislukte, werd in 2011 in beide proeven een volwaardig product geoogst. De teeltresultaten en bedrijfszekerheid zullen echter duidelijk moeten verbeteren.

In de teelt los van de grond van vaste planten, in de zandbedden bleken de verschillende soorten vaste planten over het algemeen goed op het systeem te groeien. De productie (geoogst (plant)gewicht) was in de bedden met fertigatie over het algemeen het hoogst.
De beoogde resultaten voor 2013 zijn:
 • Verdere onderbouwing van de mogelijkheden van de teelt op water, op basis waarvan (grootschaligere) praktijkimplementatie wordt bevorderd;
 • Proof of principle van teeltsturing in kisten (koelstrategie);
 • Rentabiliteitsberekening per systeem met aantal gewassen.

Werkwijze

Het uitgangspunt van de teelt van zomerbloemen in grof zand in kisten is dat de extra kosten ten opzichte van de teelt in de volle grond mede terugbetaald worde uit de mogelijkheden voor een flexibele teelt. In 2012 is een teelt opgezet met vier gewassen. Het fertigatiesysteem is aangepast en er zijn twee substraathoeveelheden in de kisten aangebracht. De productie in dit jaar is bijgehouden. In het najaar van 2012 zijn de bakken overgebracht naar koelcellen. Op basis van bestaande literatuur en praktijkkennis zullen temperatuur en minimale duur van de koeling worden gegeven. In 2013 zullen de bakken op verschillende tijdstippen uit de cel worden gehaald en overgebracht naar kas en veld, waar de kwaliteit en productie wordt bepaald.

De ontwikkeling van de teelt op water wordt gecontinueerd. Dit systeem biedt logistieke voordelen doordat de planten in de drijvers over het water kunnen worden verplaatst. In 2013 wordt dit systeem geïntroduceerd op één of meer praktijkbedrijven. Ook zal het onderzoek zich richten op de verdere ontwikkeling van een betrouwbaar teeltsysteem op water voor gewassen die grondgebonden problemen kennen.

Resultaat

 • Bijdrage Nieuwsbrief Teelt de grond uit juli 2012
 • Bijdrage voor Nieuwsbrief LTO Groeiservice Teelt de grond uit september 2012
 • Bijdrage Nieuwsbrief Teelt de grond uit oktober 2012
 • Bijdrage voor Nieuwsbrief LTO Groeiservice Teelt de grond uit november 2012

Publicaties