Project

Terugdringen zoonosen: Streptococcus suis

Een groot deel van het antibioticumgebruik bij gespeende biggen is bestemd voor de bestrijding van Streptococcus suis. Streptococcus suis is economisch een belangrijke schadepost voor de varkenshouderij. De schade bestaat uit verlies van varkens als gevolg van sterfte, kosten voor behandeling, kosten vanwege verminderde groei en kosten van preventieve maatregelen. Ook vanuit welzijn is het belangrijk om de infectie te bestrijden. Het ziekteverloop kan heel heftig zijn met onder andere hersenvliesontsteking maar ook plotselinge dood van varkens kan optreden.

Doelstelling

Doel van het onderzoek is het aantal dieren met S. suis infecties en daardoor het antibioticumgebruik bij gespeende biggen te verminderen via verlaging van de infectiedruk (verminderen van het aantal S.suis op de tonsillen, in de darm en in de faeces) en verbetering van de weerstand van de biggen.
De doelgroep is de varkenshouder, het varken en de maatschappij. De varkenshouder en het varken ondervinden de schadelijke gevolgen van S. suis infecties. Daarnaast is een hoog antibioticum gebruik (een regelmatig toegepaste maatregel bij S. suis problemen) niet goed voor het imago van de varkenshouderij. Frequent gebruik van antibiotica kan bovendien leiden tot het ontstaan van antibioticum resistente S. suis stammen. De maatschappij wil komen tot een duurzame veehouderij waar de gekozen structuur, logistiek, management, huisvesting en voeding leidt tot gezondere en meer weerbare dieren, met een minimaal gebruik van antibiotica.

Werkwijze

In 2013 wordt gestart met onderzoek naar interventiestrategieën, anders dan antibiotica, die moeten leiden tot vermindering van de S. suis problematiek. Dit onderzoek valt in 2013 uiteen in drie aandachtsgebieden:

  1. Verminderen van stressfactoren rond spenen
  2. Onderzoek naar voerstrategieën en gebruik van voeradditieven
  3. Inzet van probiotica als totaalconcept

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project zijn onderbouwde adviezen en interventie strategieën ter voorkoming van het aantal S. suis infecties bij gespeende biggen resulterend in reductie van het antibioticum gebruik door het meetbaar maken van het effect van interventies op de darmflora en weerstand van het dier. Daarnaast levert het een project een onderbouwing over nut en noodzaak van voederadditieven in relatie tot de S. suis problematiek.

Publicaties