Project

Toetsings- en monitoringskader natuurvergunningverlening marien Caraïbisch Nederland

Het wettelijke toetsingskader (wet maritiem BES) is ten behoeve van de vergunningverlening van legalisering van bestaande bouwwerken en nieuwe initiatieven nog onvoldoende inhoudelijk ingevuld.

Het doel van dit project is het opstellen van een generiek toetsingskader natuur voor Caribisch Nederland. De resultaten worden toegepast als handreiking in het vergunningtraject en kan dienen als evaluatie methode voor opgeleverde informatie tijdens de aanvraag van een vergunning.

Aanpak en tijdspad

Fase 0: afbakening van de doelstelling en behoeftes van de beleidsverantwoordelijke departementen via nadere uitvraag en toetsing.

Fase 1: Overzicht genereren van algemene/generieke toetsingskaders zoals SPAW, UNCLOS, CMS, CBD, en europese kaders als Natura2000 en commissie MER. Review van bestaande ecologische toetsingskaders in landen met koraalriffen, bijv. Australië, Verenigde Staten (voor Florida, Hawaii), Frankrijk (voor Guadeloupe, Nieuw-Caledonië), British Virgin Islands, Curaçao (voor zover aanwezig, bijv. via Carmabi). Het doel is om een matrix op te zetten van toetsingscriteria per thema per land en of er al monitoringsprotocollen bestaan. Wij geven aan of de toetsingscriteria volstaan danwel aangepast moeten worden. Indien er monitoringsprotocollen worden genoemd worden deze genoteerd in het rapport. Eindresultaat is de matrix en een advies welke toetsingscriteria NL zou kunnen gebruiken. Review en evaluatie van toetsingskaders zullen minimaal op de volgende thema’s worden uitgevoerd:

  • Biodiversiteit (aantal soorten vissen, koraal, andere benthos)
  • Waterkwaliteit (stoffen, pH, sediment)
  • Fysieke verstoring (bijv. ankerschade)
  • Bedekking (levend koraal, algen)
  • Additionele thema’s als deze naar voren komen tijdens de revisie

Fase 2: Case studie BOPEC en workshop met diverse inhoudelijke experts

Resultaten

In dit onderzoek zijn met name (inter)nationale ecologische toetsingskaders en monitoringsinitiatieven geëvalueerd; peer-reviewed literatuur is in beperkte mate geraadpleegd. Dit kader dient als leidraad bij toekomstige (bouwkundige) initiatieven, ten einde de ecologische risico’s in te schatten. Verdere uitwerking is nodig om het kader locatie-specifiek toepasbaar te maken in Caribisch Nederland.

De brede strategie van het ecologische toetsingskader bestaat uit drie hoofdfasen:
  1. Vaststellen van de context waarin het project zal plaatsvinden.
  2. Verkennen van de projectactiviteiten, de druk van deze activiteiten en de voor de omgeving relevante ecologische descriptoren.
  3. Beoordeling en evaluatie van de druk op de ecologische descriptoren
Het wordt sterk aanbevolen om dit kader te testen in een pilot situatie, en aanpassingen te maken waar nodig.

Publicaties