Project

Tools voor consensuele participatievormen in gebiedsprocessen

Het hedendaags natuur-, landschaps- en waterbeleid heeft zich steeds meer gericht op “governance”. Regionale gebiedsprocessen zijn hiervan het ultieme voorbeeld. Dergelijke processen zijn meestal gebaseerd op participatie van belangrijke stakeholders.

Voor de verschillende methoden is ook een groot aantal instrumenten beschikbaar, zoals rollenspelen en de toepassing van interactieve ruimtelijke informatiesystemen. Elk gebiedsproces vraagt om een creatieve combinatie van methoden en instrumenten. Tegelijkertijd zijn participatieve processen kwetsbaar en leiden ze lang niet altijd tot de gewenste resultaten, zowel procesmatig als inhoudelijk.

Doel van dit project is het bijdragen aan de versterking van publieke participatie in gebiedsprocessen door middel van het vergroten van het instrumentarium hiervoor. Centraal staan:

  • Het verbreden van de participerende groep actoren met vaak vergeten actorgroepen.
  • Het versterken van vormen van publieke participatie.

Op basis van internationale literatuur wordt een nieuw concept in Nederland geĆÆntroduceerd en geĆ«valueerd, in samenwerking met de Zwitserse ontwikkelaar van dat concept.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2012 zijn:

  • Uitvoeren van twee cases in Nederland en Zwitserland met een concreet gebiedsproces waarbij de tool wordt toegepast
  • Vergelijking van cases
  • Verdere ontwikkeling van de tool en de resultaten van de toepassing ervan.
  • De bevindingen zullen toegepast worden in een derde, nog nader te bepalen case, waarschijnlijk Rewilding Europe.
  • Schrijven wetenschappelijke artikelen.

Resultaten 2012

Twee case-studies zijn in 2011-2012 uitgevoerd. In 2012 is verder gewerkt aan een wetenschappelijk artikel, waarvoor in 2011 de aanzet is gegeven.

Resultaten

Beoogde resultaten voor dit project zijn:

  • Twee wetenschappelijke artikelen (New tools for participatory processes: from transactional to consensual deliberation, From landscape services to consensual deliberation: report of two case studies).
  • In 2011 is een abstract voor een congres ingediend.
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van bruikbare tools voor discussies in gebiedsprocessen, geschikt voor initiatiefnemende actoren als waterschappen en natuurorganisaties. Ook internationaal worden ervaringen uitgewisseld, waardoor ook in Nederland competentieversterking optreedt.