Project

Transparante veehouderij PLF

Internationale ontwikkelingen in de veehouderij zijn gericht op voldoende veilig voedsel en duurzame goederenstromen binnen de agro- en foodketen. Nederlandse veehouders moeten concurreren op de wereldmarkt en marktprotectie wordt afgebroken. Hierdoor treedt de natuurlijke reactie van schaalvergroting en specialisatie op.

De uitdaging voor het onderzoek is om samen met het bedrijfsleven te werken aan een duurzame veehouderij, rekening houdend met schaalvergroting, dierenwelzijn, gewenste transparantie, aandacht voor diergezondheid, en efficiënt gebruik van productiemiddelen. In de internationale onderzoeksgemeenschap wordt bovengenoemde achtergrond bestudeerd onder de terminologie ‘Precision Livestock Farming’ (PLF).

Doelstelling

Doel van dit project is om de toegevoegde waarde van een ‘real time’ dataverzameling van individuele dieren, inclusief identificatie en locatie, te onderzoeken, onderbouwen, implementeren en stimuleren.

De activiteiten zijn gericht op wetenschappelijke verankering, experimenteel werk, bijdragen aan internationale standaardisatie en onderbouwing van kennis en kennisnetwerken. De activiteiten vinden plaats in de Europese projecten BioBusiness, AgriXchange en ERAnet Agri-ICT.

Aanpak en tijdspad

Het project BioBusiness focust op het vermogen van mensen om video als beeldmateriaal goed te interpreteren. Is een mens beter in staat om beeld te interpreteren of kan dat beter gedaan worden door automatische algoritmes?

Het tweede EU project is EU-PLF. Deze is in november 2012 gestrard en loopt tot en met 2016. Hierin wordt vooral gekeken naar de value creation van Precision Livestock Farming producten en diensten. In 2013 vindt een uitgebreide enquete plaats naar de sociale en economische key indicatoren.  .  

Daarnaast worden advieswerkzaamheden verricht voor ERANET ICT Agri.

Resultaten (tot nu)

In het EU project BioBusiness worden 11 jonge onderzoekers getraind. Onderdeel van de training is het doen van een promotieonderzoek en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van productontwikkeling voor bedrijven. In 2012 zijn in het onderdeel waarin Livestock Research participeert meer dan zes wetenschappelijke papers geschreven en aangeboden aan peer journals.

Voor AgriXchange was 2012 het afsluitende jaar van dit 3 jarig EU project dat door SSG (LEI) getrokken werd. Internationale aspecten van uniformering en standaardisering van informatie en data uitwisseling zijn bestudeerd. Systematiek van modellering en (kennis)delen van nieuwe dataexchange structuren zijn opgezet. Gebouwd is aan een Europees netwerk van ICT professionals, met name kenniswerkers maar ook belanghebbenden vanuit het bedrijfsleven en overheden.

Resulaten (beoogd in 2013)

  • BioBusiness: 2 draft papers submitted, conferentiebijdrage;
  • EU-PLF: Resultaten sociale en economische key indicatoren.

Publicaties