Project

URBIOFIN: van gemeentelijk afval naar bioplastics en andere hoogwaardige toepassingen

Het Europese URBIOFIN BBI-project richt zich op de omzetting van organische fracties uit stedelijk afval op een semi-industriële schaal. Daarbij staan de techno-economische en milieutechnische levensvatbaarheid centraal. Het project zal onder meer chemische bouwstenen, biopolymeren, additieven en bio-fertilizers genereren door gebruik te maken van bioraffinage.

URBIOFIN levert een haalbaar en meer duurzaam scenario op voor de behandeling van de organische fracties in stedelijk afval. Wageningen Food & Biobased Research richt zich in dit project op twee specifieke onderwerpen: de productie van middellange (mcl-)vetzuren en daarvan afgeleide mcl-PHA via (opschaling van) microbiële fermentatie. Ook kijkt men naar efficiënte extractie en nieuwe commerciële toepassingen van deze PHA.

Biologisch afbreekbare plastics

"Duurzame vetzuren hebben interessante markttoepassingen als bouwsteen voor hoogwaardige producten," zegt Frits de Wolf, projectmanager bij Wageningen Food & Biobased Research. "We richten ons in dit project op de conversie van vetzuren naar PHA. Een belangrijk voordeel van deze microbiële plastics is dat ze worden geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen en dat ze volledig biologisch afbreekbaar zijn. Ons specifieke doel is om PHA met speciale eigenschappen te produceren voor verwerking, naast andere uit URBIOFIN afkomstige typen PHA, in hoogwaardige toepassingen zoals biologisch afbreekbare landbouwplastics of biomaterialen voor de cosmetische industrie."

Fermentatieproces in twee fases

De productie van PHA verloopt in fases. "In de eerste fase gebruiken we vluchtige vetzuren uit solide biomassa en passen we onze verreikende kennis van fermentatietechnologie toe. We zetten hierbij een gist aan het werk die de koolhydraten omzet in lange(re) vetzuren. Vervolgens gebruiken we de bodembacterie Pseudomonas putida om die lange vetzuren weer om te zetten in een speciaal type PHA dat is opgebouwd uit middellange vetzuren. We hebben veel ervaring in de productie van lange vetzuren en PHA met respectievelijk de gist Cryptococcus curvatus en Pseudomonas putida. Beide organismen groeien goed op verschillende organische zijstromen. Om het proces te vereenvoudigen en goedkoper te maken, onderzoeken we verder of het mogelijk is om PHA direct uit stadsafval te produceren, met Pseudomonas putida, zonder eerst langere vetzuren te maken met Cryptococcus."

Kennisoverdracht aan commerciële partners

URBIOFIN is een typisch BBI-demonstratieproject. "Wij dragen de technologie die wij in ons lab ontwikkelen over aan partners die het proces willen toepassen op demo-schaal. Als het demo-project URBIOFIN goed verloopt, willen zij het proces daarna gaan toepassen op industriële schaal. De applicatie-ontwikkeling richting uiteindelijke industriële toepassing van verschillende typen PHA is de taak van de commerciële partners."

De 17 projectpartners in URBIOFIN bevinden zich in acht Europese landen. Het Spaanse engineeringbedrijf IMECAL coördineert het project.