Project

Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden

Taxatie van kwaliteit van modelresultaten. Validatie van verschillende door modellen gegenereerde grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden.

Kaarten met gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (GxG’s) kunnen worden berekend met modellen zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en de hydrologische component van het modelinstrumentarium Stone V2.3 voor nutriëntenuitspoeling. De kaart van de grondwaterdynamiek (Gd-kaart) geeft naast GxG’s ook standaardafwijkingen van de voorspelfouten. Met de GxG-schattingen uit de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK) zijn de GxG-voorspellingen van NHI 3.0, Hydrologie Stone V2.3 en Gd-kaart gevalideerd. GxG-voorspellingen van NHI 3.0 zijn gemiddeld relatief diep, vooral onder stuwwallen, de Hondsrug, de Brabantse Wal en de Maasterrassen. GxG-voorspellingen van Hydrologie Stone V2.3 zijn gemiddeld relatief ondiep, vooral onder stuwwallen, de Hondsrug en de Maasterrassen. GHG-voorspellingen van de Gd-kaart zijn gemiddeld relatief ondiep. NHI 3.0 onderschat de amplitude van seizoensfluctuatie van de freatische grondwaterstand in Oost-Nederland, en overschat deze amplitude in West-Nederland. Hydrologie Stone V2.3 en de Gd-kaart overschatten de amplitude van seizoensfluctuatie gemiddeld iets. Aanbevolen wordt om validatiecriteria te definiëren die verband houden met het gebruik van de modelvoorspellingen, en de validatie te baseren op een onafhankelijke set gemeten grondwaterstanden die zijn gemeten op locaties die volgens een kanssteekproef zijn geselecteerd.

Gerelateerde informatie: