Project

Validatiestudie naar de economische waarde van een gedetailleerde bodemkaart voor een waterwingebied

Fit for use case study onderzoek naar de economische noodzaak voor het gebruik van een meer gedetailleerde bodemkaart bij het vaststellen van de economische schade van dalende grondwaterstanden.

Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van de schade aan gewassen die ontstaat door daling van de grondwaterstand als gevolg van de winning. Bij de berekening van deze schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. Meestal worden voor dit doel gedetailleerde bodemkarteringen uitgevoerd, op schaal 1 : 25.000 of 1 : 10.000. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is of de investering in dergelijke gedetailleerde bodemkarteringen opweegt tegen de baten, of dat met toepassing van de landelijke bodemkaart, schaal 1 : 50.000, kan worden volstaan. Met een validatiestudie in het waterwingebied Vierlingsbeek onderzoeken we of de investering in een bodemkartering, schaal 1 : 25.000, opweegt tegen de baten in termen van toegenomen nauwkeurigheid van schadevergoedingen die voor individuele agrarische bedrijven worden berekend.


Gerelateerde informatie: