Project

Veenactualisatie

De Bodemkaart van Nederland is voor een groot deel van het land meer dan 25 jaar oud (schaal 1 : 50 000). Met name de bodemkundige informatie over de veengebieden is sterk verouderd.

Volgens deze kaart komt bij meer dan een half miljoen hectare in het bodemprofiel ondiep een veenlaag voor maar door allerlei oorzaken verdwijnen deze veenlagen geleidelijk. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat bij de moerige gronden (veenlaag van 5 – 40 cm) en bij de dunne veengronden (veenlaag 40 - 120 cm) door de afname van de veendikte nieuwe bodemtypen ontstaan. Een globale verkenning leert  dat in Oost-Nederland het areaal veen- en moerige gronden met ongeveer vijftig procent is afgenomen. Voor het beantwoorden van allerlei vraagstukken beschikken we daardoor niet over de juiste bodemkundige basisgegevens. Actuele bodemkundige informatie is voor een groot aantal instanties van belang zoals:

 •   De Ministeries van EL&I en I&M
 •   Dienst Landelijk gebied (DLG)
 •   Rijkswaterstaat (RWS)
 •   Provincies
 •   Waterschappen
 •   Gemeenten
 •   Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 •   Onderzoeksinstellingen
 •   Ingenieursbureaus
 •   Natuurorganisaties
 •   Onderwijs.

Dit project is er op gericht om aan het eind van 2014 te beschikken over een actuele bodemkaart van de gebieden met veengronden en moerige gronden én over een methode waarmee de bodemkaart op een efficiënte manier geactualiseerd en onderhouden kan worden (na 2014). Voortzetting blijft ook daarna nodig omdat de veranderprocessen in de bodemopbouw continu doorgaan.


Publicaties