Project

Verdoven van vissen aan boord

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen rond duurzaamheid is het van belang dat de visserijsector een slag maakt in de richting van duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde producten en productiemethoden. Het verdoven van de vis, voorafgaand aan het doden, is hierbij een belangrijk aspect.

Binnen een duurzame ontwikkeling van de visserijsector is aandacht voor dierenwelzijn een belangrijk thema. Ongerief tijdens het doden van gevangen vissen kan worden verminderd door deze dieren te verdoven voorafgaand aan het doden.

Dit project zal specificaties opleveren voor het elektrisch verdoven van met name platvissen en kabeljauw, en het doden van deze verdoofde dieren aan boord van zeevissersschepen. Platvissen en kabeljauwen zijn belangrijke demersale vissoorten (bodemvissen) voor de Nederlandse sector. Omdat de inrichting van verwerkingsruimtes aan boord van schepen sterk van elkaar kan verschillen, is het van belang om specificaties op te stellen voor een modulaire opzet voor verdoven en doden.