Project

Vergraven gronden

Informatie over diepe grondbewerkingen is opgevraagd bij instanties en organisaties die de werkzaamheden (laten) uitvoeren en/of administreren in verband met vergunningverlening. Hiervoor zijn in dit project provincies, waterschappen, de Grondbank, Dienst Rijkswaterstaat en de Nederlandse Gasunie door Alterra benaderd.

Gave bodemprofielen worden schaars in Nederland

Als bronhouder van regionale bodemkaarten, meestal schaal 1 : 10.000, heeft Alterra ook eigen bestanden geraadpleegd. Verder is gebruik gemaakt van het Geomorfologische bestand van Alterra, schaal 1 : 50.000, bestanden van het KELK-project (Roos-Klein Lankhorst, 2008), het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en een aantal websites.

Aanleiding

De Nederlandse bodem wordt de laatste decennia blootgesteld aan een groeiend aantal ingrijpende ontwikkelingen. Denk maar aan stadsuitbreidingen, profielverbeteringen in de landbouw, verschralingsmaatregelen voor natuurontwikkeling, winning van zand, grind en klei, aanleg van nieuwe wegen, gasleidingen, golfbanen, sportvelden, parken, baggerdepots en stortplaatsen van afval.

Doel

Door de versnelling van bodemingrepen ontstaat een toenemende behoefte aan een actueel en compleet beeld van diepe grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen. Met een inventarisatie onder verschillende belangrijke bronhouders van bodemkundige ingrepen verzamelen we zoveel mogelijk informatie die voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt op het web (www.BISNederland.wur.nl). De inventarisatie is in aparte thema’s uitgewerkt en bijeengebracht die samen met De Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kunnen worden geraadpleegd. De verzamelde gegevens zijn uitgewerkt tot de volgende thema’s:

  • Delfstoffen (groeven en afgravingen)
  • Depots van slib en bagger, stortplaatsen van afval (ophogingen)
  • Gastransportleidingen (vergravingen)
  • Natuurontwikkelingsprojecten, inclusief parken, plantsoenen, golf- en dagrecreatieterreinen (wisselend afgravingen, ophogingen en vergravingen)
  • Retentiebekkens en beekherstelprojecten (afgravingen en vergravingen)
  • Vergravingen, afgravingen en ophogingen van regionale bodemkaarten en De Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000
  • Bebouwing
  • Open water

Resultaat

De informatie over diepe grondbewerkingen van de verschillende bronhouders is omgezet naar uniforme digitale bestanden, waarbij de legenda's zijn vertaald naar de acht bovengenoemede thema's.