Project

Vermindering AB-resistentie en AB-gebruik

Het koepelproject “Vermindering antibioticaresistentie en antibioticagebruik op melkveebedrijven” beoogt inzicht te geven in gebruik van antibiotica en het effect hiervan op resistentie. Uiteindelijk doel is een totaalpakket van droogzetstrategieën beschikbaar te krijgen die zowel die:
- diergezondheid bij koeien en kalveren verbetert of minimaal in stand houdt;
- de blootstelling van koeien en kalveren aan antibiotica zo veel mogelijk beperkt.

Doelstellingen project

Het doel is de (verkorte) droogstandsstrategie te optimaliseren en toepasbaar te maken voor de Nederlandse melkveehouderij door middel van een benadering afgestemd op de individuele koe. Daarbij vereist een optimale toepassing van deze innovatie inzicht in de gevolgen voor zowel het individuele dier (rantsoen, welzijn, gezondheid), als het bedrijf (winstgevendheid) en de keten (milieu, antibioticaresistentie).

Aanpak en tijdspad

‘Droogstand op maat’ heeft twee fasen, er is een go/no go moment na fase 1:

 • Fase 1. Verdieping kennis wat betreft optimalisatie van het management van een (verkorte of geen) droogstandsstrategie in relatie tot de individuele koe variatie.
  ad. Fase 1a. Rantsoenoptimalisatie (kennisvraag 1) (2013/ jaar 1).
  Verschillende rantsoenbehandelingen begin en eind lactatie worden, bij een droogstandsstrategie zonder droogstand, getest in een dierexperiment onder geconditioneerde omstandigheden. Metingen worden verricht t.a.v. voeropname, melkproductie, energiebalans, en gezondheid. Rantsoenen worden geëvalueerd t.a.v. milieu, dierwelzijn en economisch resultaat.
  ad. Fase 1b. Verkorte droogstand en uiergezondheid (kennisvraag 2) (2014/ jaar 2).
  Verschillende droogzetstrategieën (lengte droogstand, wel/geen droogzetter) worden getest in een dierexperiment. Type droogzetter (werkingsduur, antibiotica) wordt bepaald m.b.v. resultaten ‘Selectief droogzetten’ en antibiotica-onderzoek binnen de PPS-DZK. Metingen worden verricht t.a.v. melkkwaliteit (o.a. BO), antibioticaresiduen in de biest en weerstand van koe en kalf. Strategieën worden geëvalueerd t.a.v. milieu, dierwelzijn en economisch resultaat.
 • Fase 2. Testen en evalueren ‘Droogstand op maat’-strategie en het ontwikkelen van een beslisboom.
  ad. Fase 2. ‘Droogstand op maat’ (kennisvraag 3) (2015-2016/ jaar 3 en 4).
  Resultaten WHYDRY, ‘Selectief droogzetten’, antibiotica-onderzoek binnen de PPS-DZK en Fase1 worden samengebracht en toegepast in een praktijkproef. Hierbij wordt de droogstandsstrategie (lengte, rantsoen, droogzettergebruik) per individuele koe bepaald met als doel gezondheid van koe en kalf en gebruik van ‘middelen’ (biest, antibiotica, rantsoen) te optimaliseren. De ‘Droogstand op maat’ wordt geëvalueerd t.a.v. welzijn (Welfare Quality Protocol), economisch resultaat (langetermijneffecten, arbeidswaardering) en milieubelasting (d.m.v. Levenscyclusanalyse). Voor implementatie van de droogstandsstrategie in de praktijk wordt een beslisboom ontwikkeld, uitgevoerd in een mobiele app. Fase 2 leent zich voor integratie met andere projecten van de PPS-DZK.

Resultaten

‘Droogstand op maat’  levert een systeeminnovatie voor de melkveehouderij. De ‘beslisboom’ voor de optimale droogstandsstrategie per individuele koe wordt uitgevoerd in een app, toegankelijk voor elke Nederlandse veehouder. Rapportage vindt plaats in wetenschappelijke artikelen en vakbladen.