Project

Versterking van de Israëlische veterinaire diagnostiek

Het doel van dit door de EU gefinancierde project is om de wettelijke en professionele capaciteiten te versterken van de Israëlische veterinaire laboratoria die zich bezighouden met de diagnostiek van dierziekten, voedsel- en voeranalyses, alsmede epidemiologisch onderzoek. Israël is een van de zestien meest nabije buurlanden van de EU.

Meer specifiek richt dit Twinning project zich op het versterken van de capaciteiten van Kimron Veterinary Institute (KVI) om enerzijds snelle en effectieve surveillance en controle te bewerkstellen over heersende dierziekten en anderzijds voorwaarden te creëren voor betrouwbaar bewijs als het gaat om gecertifceerde dieren en dierlijke producten bestemd voor consumptie. Een en ander conform de EU en OI-standaarden.

Dit Twinning project is een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van handel en marktkwesties en verbetering van de samenwerking op gezondheidsgebied, met name voor wat betreft veterinaire zaken in het EU-Israël ENP Action Plan.

Israël zal zo meer kunnen aansluiten op de internationale eisen voor monitoring en controle van dierziekten en voedsel­veiligheid van dierlijke producten bestemd voor consumptie en op die manier bijdragen aan het verwijderen van mogelijke technische handelsbeperkingen.

De belangrijkste thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Verbetering en versterking van de diagnostische en onderzoekscapaciteit van KVI op het gebied van infectieziekten en voedsel- en voerveiligheid;
  • Ontwikkeling van een wettelijke basis voor de officiële rol en competentie van IVSAH als toezichthouder van voedselveiligheid en klinische laboratoria;
  • Ontwikkeling van een nationaal netwerk voor voedselveiligheid. ;
  • Regelmatig organisatie van trainingen om een goed niveau te garanderen van kennis, waaronder adequate monstername en juiste bewaring van monsters.
  • Versterking van de professionele capaciteiten van de veterinaire laboratioria in Israël voor wat betreft epidemiologische surveys en risico-analysen.

European Neighbourhood Policy
Gezien de strategische doelen voor de samenwerking tussen EU en Israël, zoals beschreven in European Neighbourhood Policy (ENP) Action Plan, stimuleren en ondersteunen zowel de EU als Israël de integratie van in Europese economische en sociale structuren. European Neighbourhood Policy (ENP) wil een hechtere relatie tussen de EU en directe buurlanden om zodoende welzijn, stabiliteit en veiligheid voor allen te versterken. ENP is uitgebreid tot de 16 meest nabije buurlanden van de EU -  Israël is een van hen.