Project

Vervolg indicator natuurlijk kapitaal in Nederland en Europa

Ontwikkelen van een graadmeter die weergeeft wat de toestand en trend is van diensten van natuur en landschap in Nederland.

Er is nog geen graadmeter voorhanden die een overzicht geeft van de toestand en trend van ecosysteemdiensten in Nederland. Ecosysteemdiensten spelen een steeds belangrijkere rol in het natuurbeleid. Er is behoefte aan facts en figures waarmee het begrip ecosysteemdiensten concreet wordt gemaakt en uitgedrukt kan worden in een graadmeter. Hierdoor wordt het mogelijk om de graadmeter zowel voor de signalering als voor verkenningen in te zetten.

De betekenis van de graadmeter kan verder vergroot worden door op de bestaande graadmeter van aanbod, vraag en trend (werk van 2013) verder uit te bouwen. Er kan worden aangegeven wat het (monetaire) belang is van de afzonderlijke diensten, wat de belangrijkste knelpunten zijn voor het leveren van voldoende diensten. Ook zou aangegeven moeten worden in hoeverre en op welke wijze er compensatie optreedt indien het aanbod van de dienst in Nederland kleiner is dan de vraag. De graadmeter zou ook inzicht moeten geven in hoeverre een duurzame levering van de diensten gegarandeerd kan worden. Voor de twee voorgaande vragen kan aangegeven worden in hoeverre de resultaten zich verhouden tot de gestelde beleidsdoelen. Daarnaast moet de graadmeter voldoende aanknopingspunten bieden om een uitsplitsing te maken naar relevante actoren: de begunstigers en aanbieders van diensten. Al deze toevoegingen samen maken de graadmeter meer SMART, zodat er zinnige handelingsperspectieven gegeven kunnen worden.

Deliverables

  • WOt-interne notitie.
  • In een vervolg verschijnt in 2015 een WOt-technical report en artikel

Publications