Project

Verwaarden en verduurzamen CONO en KDV - AF-12007

De combinatie van verduurzamen en verwaarden vormt de kern van de strategie van zowel Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) als Cono Kaasmakers. Beide ketens zijn binnen hun sector al geruime tijd voorloper op het terrein van de verduurzaming. Keten Duurzaam Varkensvlees is in 1997 van start gegaan met Milieukeur. Medio 2012 is Keten Duurzaam Varkensvlees zelfstandig doorgegaan en met een eigen certificatieschema. Cono Kaasmakers is als eerste zuivelverwerker begonnen met een weidepremie en heeft al geruime tijd ervaring met hun duurzaamheidsprogramma Caring Dairy gericht op de verduurzaming van de bedrijfsvoering door de melkveehouders. De ketens zoeken in dit project de samenwerking met elkaar en buiten de eigen sector om de voorlopers rol te kunnen blijven vervullen.

Keten Duurzaam Varkensvlees (met de Hoeve en Westfort Vleesproducten) en ConoKaasmakers zijn relatief kleine spelers in de respectievelijk varkensvleesmarkt en zuivelmarkt, en zien in de markt grote bedrijven als VION en Friesland Campina naast zich. Beide ketens onderscheiden zich van de grote spelers door snel en flexibel in te spelen op veranderende consumentenwensen op het gebied van duurzaamheid. De ketens zoeken bewust de samenwerking met elkaar en buiten de eigen sector om elkaar te spiegelen, inspireren, en te stimuleren om op deze manier de voorlopers rol te kunnen blijven vervullen.

Resultaten

In 2016 zijn drie gemeenschappelijke workshop georganiseerd. In de eerste workshop hebben de ketens met het ministerie van EZ hun ervaringen uitgewisseld over verduurzamen en verwaarden. EZ benadrukte het belang van het publiek ontsluiten van de ervaringen. Daarnaast werd ook stilgestaan bij het beschikbare instrumentarium om deze voorlopende ketens te ondersteunen. In een tweede workshop werd aan de hand van een aantal casussen stilgestaan bij de mogelijkheden van consumentgerichte productontwikkeling. In de derde workshop is aandacht besteed aan smaak en de mogelijkheden om de smaak van zuivel en varkensvlees te beïnvloeden en hoe je in kunt spelen op consumentenvoorkeuren op dit vlak.

Binnen het KDV spoor is verder gewerkt aan dierenwelzijn (lange staarten) en aan mogelijkheden tot reductie van ammoniak emissie. Binnen het CONO spoor is gewerkt aan monitoring en evaluatie van het duurzaamheidsprogramma en zijn in diverse workshops stappen gezet om naar een directere verbinding van de markt en de vermarkting en de activiteiten met de melkveehouders te komen.

Tenslotte is gewerkt aan een publiek product waarin belangrijke lessen uit de gehele samenwerking zijn opgenomen naast een aantal concrete werkvormen waar anderen ook mee aan de slag kunnen In de brochure wordt ingegaan op de opbouw van het innovatieproces, welke stappen kun je doorlopen om tot innovatie te komen. De inzichten die in de verschillende gezamenlijke sessies zijn opgedaan komen ook aan bod: het belang van inzicht in de klant en welke aspecten daarbij een rol spelen, kansen via de crowd,  internet en NGO’s en hoe kun je aan de slag gaan met de veehouders in je keten. Daarnaast biedt de brochure een concrete werkvorm om aan de slag te gaan met het bepalen van de eigen ambitie en een tool om te bepalen of een beoogde partnership kan gaan werken. Tenslotte biedt de brochure ook een aanpak om opschalingskansen te benoemen.

    Penvoerder

    Keten Duurzaam Varkensvlees