Project

Verzekerde groei: ontwikkeling van een innovatief monitorings- en adviessysteem voor gewasverzekering in Burundi en Kenia - AF-12047

Boeren in ontwikkelingslanden bevinden zich vaak in een ‘povertytrap’; door weinig of geen financiële reserves kunnen ze zich geen risicovolle investeringen veroorloven, met als gevolg dat in een bepaalde regio boeren zich toeleggen op dezelfde vorm van gemengde landbouw. Dit systeem leidt tot risicoarme, maar lage opbrengsten. Echter, met dit systeem worden geen financiële reserves opgebouwd en bij onvoorziene uitgaven (bijv. medische kosten, misoogsten) zakken de boeren nog verder in de ‘poverty trap’.

Gewasverzekeringen kunnen hier als sociaal stelsel verandering in brengen door (een deel van) het financiële risico weg te nemen. Hiermee wordt de weg naar specialisatie en markttoegang voor kleine boeren geopend. Echter, alleen een gewasverzekering is niet afdoende; de premies zijn vaak te hoog en de ontwikkeling naar een winstgevend bedrijf wordt niet gestimuleerd. Door gewasverzekeringen onder te brengen in een integrale aanpak van monitoring en advies wordt (landbouwkundige) ontwikkeling gestimuleerd in een (financieel) risico‐arme omgeving.

Doelstellingen

Onderhavig project kan beschouwd worden als de innovatieve en wetenschappelijke onderbouwing van het project ‘Fanning the Spark’.‘Fanning the Spark’ beoogt de economische en fysieke weerbaarheid van mensen te vergroten door interventies voor de verbetering van levensomstandigheden. Deze interventies zijn gebaseerd op drie pijlers:

  1. Verbetering van kwaliteit van de voedselproductie.
  2. Bescherming van voedselproductie door infrastructurele en financiële maatregelen, bijvoorbeeld door sparen, lenen en verzekeringen.
  3. Een integrale en coöperatieve aanpak van productiviteit en gezondheid.

Dit project richt zich op methodologische kennis en innovatie om boeren op maat gesneden advies te kunnen geven. De gerealiseerde producten kunnen ingezet worden in ‘Fanning the Spark’, maar zijn ook beschikbaar en toepasbaar voor andere projecten.

Werkwijze

In ‘Verzekerde groei’ wordt gewerkt aan een monitorings‐en adviessysteem voor gewasverzekeringen in Burundi en Kenia. Momenteel bestaan er afzonderlijke monitoringssystemen en adviessystemen voor de kleinschalige landbouw die naast elkaar kunnen worden ingezet. Door het adviessysteem te koppelen aan het monitoringssysteem ontstaat een zelf‐lerend systeem waarbij gebruikers (boeren) advies krijgen over betere toediening van water en voedingsstoffen (nutriënten) en geïnformeerd worden over hun financiële en agro‐ecologische prestaties. Om dit te realiseren is een voortraject nodig waarbinnen kennis wordt verworven over realistische oogstvoorspellingen in combinatie met productiefactoren.

Deliverables

  • Ontwikkeling van zelf‐lerend adviessysteem, waarbij gehaalde (agrarische) resultaten worden teruggevoerd in het adviessysteem.
  • Koppeling van adviessysteem aan monitoringsysteem, zodat adviezen bedrijfsspecifiek zijn en rekening houden met lokale mogelijkheden, inclusief gebruikmaking van eigen productiemiddelen (bijv. compost) en maatregelen om (bedrijfsspecifieke) verliezen te verminderen.
  • Validatie van het systeem aan variërende omstandigheden ten gevolge van weer en financiële mogelijkheden. Het eindproduct van dit project‐een gevalideerd zelf‐lerend adviessysteem voor verbeterde efficiëntie, verminderde verliezen en verhoogde productie‐wordt onderdeel van een verzekeringsproduct waardoor doorwerking op de lange termijn is gewaarborgd.

Penvoerder

Achmea

Publicaties