Project

Vitaal bodem-plant systeem

De sector Open Teelten staat voor de opgave om de vitaliteit in de plantaardige productiesystemen te vergroten. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de aarde wordt uitgeput ten nadele van toekomstige generaties. Duurzaam bodem gebruik, hergebruik van grondstoffen en sluiten van kringlopen zijn cruciale aandachtspunten. Een vitale bodem vervult hierin een centrale rol. De bodem is als productiefactor van groot belang. Een goede kwaliteit door goed beheer draagt bij aan een gezond en vitaal gewas. En juist die kwaliteit, die vitaliteit staat onder druk de laatste jaren. Handhaven en verbetering van de bodemvitaliteit is van groot belang. In de strategienotitie van de CoE Open Teelten is een belangrijke vitaliteitsopgave geformuleerd. ‘Het is noodzakelijk een vitaal bodem-plant-systeem te creëren. Er liggen aanzienlijke duurzaamheidsopgaven op het gebied van de bodem zoals gezondheid, vruchtbaarheid en biodiversiteit.’ 


De sector Open Teelten staat voor de opgave om de vitaliteit in de plantaardige productiesystemen te vergroten. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de aarde wordt uitgeput ten nadele van toekomstige generaties. Duurzaam bodem gebruik, hergebruik van grondstoffen en sluiten van kringlopen zijn cruciale aandachtspunten. Een vitale bodem vervult hierin een centrale rol. De bodem is als productiefactor van groot belang. Een goede kwaliteit door goed beheer draagt bij aan een gezond en vitaal gewas. En juist die kwaliteit, die vitaliteit staat onder druk de laatste jaren. Handhaven en verbetering van de bodemvitaliteit is van groot belang.

Een bundeling en versterking van de expertise op het gebied van het plantaardig productieproces is van belang. In de strategienotitie van de CoE Open Teelten is een belangrijke vitaliteitsopgave geformuleerd. ‘Het is noodzakelijk een vitaal bodem-plant-systeem te creëren. Er liggen aanzienlijke duurzaamheidsopgaven op het gebied van de bodem zoals gezondheid, vruchtbaarheid en biodiversiteit.’ 

 

 

Het doel van het project is  onderwijsmateriaal voor ‘Duurzame bodem-plant teeltsystemen voor de open teelten’ te ontwikkelen voor MBO en HBO. Het onderwijsmateriaal is afgestemd op de huidige student in de huidige leeromgeving, maar is voor een groot deel ook bruikbaar voor cursorische onderwijs in het kader van ‘leven lang leren’.

Subdoelstelling is om de docenten op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en kennisdossiers

 


Publicaties