Project

Vmerge - AF-EU-14001

Emerging viral vector-borne diseases (opkomende virale via vectoren overgedragen ziekten of VBD).
Het doel van Vmerge is drieledig:
1) kennis vergroten over virale via vectoren overgedragen ziekten, in het bijzonder over de kansen op verspreiding in Noord-Afrika en Europa,
2) epidemiologische monitoringstrategieën intensiveren
3) mogelijkheden ontwikkelen voor het opsporen van mogelijke insleep van dit soort ziekten.

Het onderzoek spitst zich toe op VBD’s verspreid via muggen en knutten (Culicoides), veroorzaakt door 1) Rift Valley fever virus (RVFV, Bunyaviridae, Phlebovirus), 2) Orthobunyavirussen (Bunyaviridae, Orthobunyavirus, waaronder het Schmallenbergvirus - SBV), en3) Orbivirussen (Reoviridae, Orbivirus, waaronder bluetongue viruses).

Hoewel het onderzoek zich richt op eerder genoemde virussen, verwacht Vmerge veel breed toepasbare kennis te vergaren vanuit het veldonderzoek naar de stekende insecten en de dieren waarvan zij hun bloedmaal halen.

Originele en geïntegreerde multidisciplinaire methoden

Originele en geïntegreerde multidisciplinaire methoden

Voor dit onderzoek worden originele en geïntegreerde multidisciplinaire methoden ingezet:

 • Identificatie van pathogenen in vectoren verzameld in de aangewezen ecosystemen d.m.v. ‘next-generation sequencing (NGS)’;
 • Typering van de mechanismen van vector competentie binnen geselecteerde vector-virus paren;
 • Ontwikkeling van vector- en ziekteverspreidingsmodellen;
 • Ontwikkeling van meer gedetailleerde kaarten van hoog-risico gebieden voor het vóórkomen van vectoren, alsmede van opkomst van ziekten en verspreiding ervan;
 • Ontwerpen van nieuwe monitoringsstructuren gebruik makend van nieuwe diagnostische methoden, vergaarde kennis en risicoanalyses;
 • Verbetering van interventiestrategieën inzake VBD’s.

Groeiende dreiging VBD's

Groeiende dreiging VBD's

Huidige en verwachte milieu- en sociaal-economische ontwikkelingen voorzien dat VBD’s waarschijnlijk een groeiende bedreiging vormen voor de volks- en diergezondheid in Europa en in de rest van de wereld.

Op de vestiging en verspreiding van deze ziekten moet geanticipeerd worden door het ontwikkelen van specifieke onderzoeksprogramma’s en innovatieve monitorings- en controlestrategieën, die vervolgens vertaald kunnen worden in middelen die snel ingezet kunnen worden voor de bestrijding van VBD’s.

Continuüm tussen onderzoek en monitoring

Continuüm tussen onderzoek en monitoring

Vmerge wil een continuüm creëren tussen veld- en experimenteel onderzoek en VBD-monitoring via een logische structuur waarin innovatieve diagnostiek en de resultaten van de metingen van vector populaties en hun gastheren in de geselecteerde ecosystemen aan elkaar gelinkt worden. Dit zal leiden tot de vaststelling van de risico’s op introductie van VBD’s in Europa en het Middellandse Zeegebied, alsmede tot de implementatie van verbeterde monitoringsstrategieën, niet alleen voor deze regio, maar ook voor de Sahel regio in Afrika via een versterkte Noor-Zuid samenwerking.

Consortium

Consortium

Vmerge is een consortium van 16 instituten en organisaties afkomstig uit twaalf verschillende landen, waaronder vijf landen uit West- en Noord-Afrika: Senegal, Mauritanië, Marokko, Tunesië en Egypte. Het omvat het grootste deel van de Europese en Mediterrane ecosystemen, plus Mauritanië en Senegal die de eco-epidemiologische link vormen met de Sahel in Afrika.

  Bijdragen Wageningen Bioveterinary Research
  (voorheen Central Veterinary Institute)

  Vector compententie (WP2)

  Vector competentie (WP2)

  Doelstellingen van workpackage WP2 zijn:

  • Meting van de competentie van vectorsoorten die mogelijk de virussen kunnen verspreiden die in het project genoemd zijn;
  • Onderzoek naar de effecten van genetische en milieufactoren op vectorcompetentie;
  • Onderzoek naar het effect van de hoeveelheid via het bloedmaal opgenomen virus op competentie en extrinsieke incubatieperiode (EIP);
  • Meting van de gevoeligheid van Europese landbouwhuisdieren voor infectie met RVFV en het ziekmakend vermogen van het virus.

  Jeroen Kortekaas van de bunyavirus onderzoekgroep leidt het onderzoek naar de vectorcompetentie van Europese muggen voor het Rift Valley fever virus.

  Integratie van ecologie en epidemiologie (WP3)

  Integratie van ecologie en epidemiologie (WP3).

  De algemene doelstelling van dit workpackage is het uitbreiden en verbeteren van de bestaande modellen op landschapsniveau teneinde risicokaarten van vector-gedragen ziekten te verbeteren, met name voor ziekten die worden overdragen door muggen en knutten. Het doel hiervan is meer inzicht te verkrijgen in het effect van klimatologische veranderingen en de interacties tussen vectoren en wilde- en gedomesticeerde dieren.  

  De epidemiologiegroep zal virustransmissiemodellen en vectorpopulatiemodellen verenigen om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding van Rift Valley fever virus in Senegal. Daarnaast zal de mogelijke invloed van interacties tussen wilde fauna en landbouwhuisdieren op knut-overdraagbare ziekten in diverse Europese klimaatgebieden worden onderzocht.