Project

Vriendentuinen als veerkrachtig en weerbaar systeem

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in een situatie van voedselonzekerheid. Via Vriendentuinen wil Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) deze mensen ondersteunen in hun voedselvoorziening. Een Vriendentuin is een zorgboerderij dat vanuit een (deel van de) moestuin of tuinderij structureel verse producten levert voor voedselhulp. In dit onderzoek staat centraal hoe er een weerbaar en veerkrachtig systeem opgezet kan worden voor Vriendentuinen die voedselhulp bieden aan mensen in voedselonzekerheid.

Meerwaarde en uitdagingen

Uit onderzoek blijkt dat vriendentuinen een maatschappelijke meerwaarde hebben op diverse vlakken, zoals: verbinding, positieve beeldvorming, betekenisvol werk voor deelnemers, maatschappelijke rol landbouw en gezond voedsel voor minima (Rapportage Evaluatieonderzoek project Vriendentuinen, 2018). Deze zorgboeren hebben echter ook vaak vele andere verantwoordelijkheden en bevinden zich in een turbulente omgeving qua ontwikkelingen. Ook is de samenwerking met voedselkanalen zoals de voedselbank niet altijd vanzelfsprekend en verloopt soms wat moeizaam. Verdere verdieping in verschillende en verbeterde manieren en kanalen waarop voedsel bij mensen kan komen die in voedselonzekerheid verkeren lijkt raadzaam.

zorgboerderij1.jpg

Opbouw onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Het verkent het (on)mogelijkheden van het combineren van functies voor zorgboeren en plaatst deze ook in actuele ontwikkelingen. Ook wordt gekeken naar verschillende organisatie- en financieringsvormen voor voedselhulp. Daarnaast worden er in 2021-2022 met 2-3 pilots gestart. De pilots zijn nieuwe samenwerkingen tussen zorgboerderij en voedselbank of ander voedselhulpkanaal. Vanuit dit project zullen we de opstartfase van de pilots intensief volgen en door middel van 3 kick off bijeenkomsten begeleiding bieden in het bespreken van wensen en ideeën van de specifieke vriendentuin en mogelijke voedselhulpkanalen, en in de mogelijkheden voor communitybuilding en betrekken van andere stakeholders.

Science shop Website PvA figuur.png

Met dit wetenschapswinkelproject beogen we inzicht en advies te bieden aan SFZL over de organisatie van een veerkrachtig systeem van Vriendentuinen in het voorzien van voedselhulp voor mensen in voedselonzekerheid verkeren.