Project

Waterwijzer Landbouw

In het project Waterwijzer Landbouw ontwikkelen we een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin en) gewasopbrengsten, dit ter vervanging van de huidige methoden.

Voor het berekenen van effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten zijn veel methodes beschikbaar, zoals de HELP-tabellen en TCGB-tabellen. Deze methodes zijn gebaseerd op oude, niet-reproduceerbare berekeningen met weergegevens uit de jaren 1950-1980. Vandaar dat de gebruikers van deze methodes al geruime tijd aandringen op vernieuwing. Om te beginnen omdat het weer is veranderd door klimaatverandering. Datzelfde geldt voor de omstandigheden voor landbouwproductie. Naast een kwantificering van droogte- en natschade willen gebruikers bovendien inzicht hebben in zoutschade en de effecten van extreme weersomstandigheden, terwijl de veel gebruikte HELP-tabellen alleen langjarige gemiddelde effecten geven. Daarnaast kan er geen afweging tussen droogte- en zoutschade gemaakt worden met de huidige HELP-tabel omdat zoutschade hierin niet is meegenomen.

Waterwijzer Landbouw gaat daarin voorzien. Zo krijgen waterbeheerders, maar ook agrariĆ«rs een veel nauwkeurigere inschatting van het effect van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten, in termen van droogteschade, natschade en zoutschade. Waterwijzer Landbouw wordt daarmee een onmisbaar instrument, onder meer bij het doorrekenen van peilbesluiten en inrichtingsplannen en bij het bepalen van de invloed van grondwateronttrekkingen op gewasproductie.

    Meer informatie

    Rapportages