Project

Weerbaarheid tegen virussen

De schade die in een plant optreedt na een virusinfectie is sterk afhankelijk van de vatbaarheid of tolerantie van de plant voor het specifieke virus. Een weerbare plant heeft een sterkere tolerantie voor een virus en vertoont minder virussymptomen.

Hierdoor blijft de economische schade beperkt, ondanks dat er van een virusinfectie sprake is. Dit project concentreert zich op het versterken van plantweerbaarheid waardoor tolerantie voor virus ontstaat en, mocht toch een infectie optreden, virussymptomen onderdrukt worden. Helaas kan een teler nog niet actief sturen op tolerantie/weerbaarheid voor virus. Dit project wil daar verandering in brengen.

Uit  praktijkervaringen met verschillende gewas/virus combinaties komen aanwijzingen dat planten onder bepaalde omstandigheden  tolerant en weerbaar zijn tegen bepaalde virussen. Het is echter onbekend welke specifieke factoren dat bepalen. Dit project brengt de praktijkervaringen en specifieke teeltomstandigheden in beeld en beschrijft kennis die relevant is voor vatbaarheid, tolerantie en weerbaarheid tegen virus. Bundeling van praktijkvoorbeelden, praktijkervaring en wetenschappelijke kennis moet leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor een economisch rendabele teelt waarbij beperkte infecties met virus getolereerd kunnen worden.

Aanpak en tijdspad

Fase 1:        1 januari 2012 – 30 juni 2012

  •  Opstellen kennisdocument op basis van geschreven kennis en ervaringskennis vanuit de sector
  •  Opstellen visie op de toepasbaarheid van het concept “Weerbeerheid tegen virus” en “Symptoomloze virusinfecties” in de productieketen en tijdens export van plantmateriaal.
  •  Plannen pilot- experimenten fase 2.

Fase 2:        1 juli 2012 – 31 december 2012

Uitvoering van aan dit onderwerp (weerbaarheid tegen virus) gerelateerde experimentele analyses aan plantmateriaal uit lopende PT-projecten. Bijvoorbeeld onderzoek naar fysiologische/biochemische parameters, electronenmicroscopieanalyse en/of virustiterbepalingen met ELISA of PCR.

Resultaten

Fase 1:

  • Kennisdocument over achtergrond van symptoominductie, symptoomvorming en symptoomonderdrukking. Identificatie van stimuli/teeltomstandigheden die plantweerbaarheid verhogen met oog op tolerantie voor virus en/of minder symptoomvorming.
  • Opstellen werkplan en voorbereiden acquisitie voor effectiviteit van geselecteerde stimuli op weerbaarheid tegen virus bij teelt van twee selecteerde gewassen (komkommer of tomaat en lelie of pioen). De selectie van gewassen is afhankelijk van lopende PT-projecten waarbij aangeschoven kan worden. De werkzaamheden worden bepaald op basis van het kennisdocument.

Fase 2:

 Experimentele kennis m.b.t. weerbaarheid tegen virus op basis van over fysiologische/biochemische parameters, electronenmicroscopieanalyse en/of virustiterbepalingen met ELISA of PCR.

Publicaties