Project

Weerbaarheidsverhogende maatregelen bij tomaten- en rozenplant

De markt vraagt om duurzaam geteelde planten. Maar hoe kunnen we planten weerbaarder maken? LED-licht blijkt gunstige effecten op plantweerbaarheid te hebben. Plant Research International onderzoekt de effecten van rood (led)licht op tomaten- en rozenplanten.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van rendabele, niet-chemische behandelingen waarmee resistentie geïnduceerd kan worden tegen echte meeldauw en Botrytis cinerea in roos en tomaat. Door inzicht te krijgen in de mechanismen van geïnduceerde weerbaarheid en kennis van de plantenfysiologische (neven)effecten van de behandelingen, wordt een basis gelegd voor de toepassing in andere teelten.

Plan van aanpak

Binnen het project kunnen op hoofdlijnen drie samenhangende elementen onderscheiden worden, namelijk:
  • weerbaarheidsinducerende behandelingen (via rood licht)
  • de door deze behandelingen opgeroepen effecten, zoals plantweerbaarheid tegen belagers en fysiologische neveneffecten.
  • onderliggende weerbaarheidsmechanismen.

De testen vinden plaats op tomaat, aangezien betrouwbare bepalingen in roos vaak lastig zijn. Succesvolle behandelingen bij tomaat zullen ook op roos worden toegepast. Plagen van witte vlieg, trips of Botrytis cinerea.

Nachtelijk roodlicht- behandelingen grijpen waarschijnlijk zowel in op de plantweerbaarheid als ook direct op de schimmel zelf. In 2013 wordt geprobeerd inzicht te verkrijgen in de werkingsmechanismen. Ook wordt de roodlichtverdeling over de plant onderzocht (alleen van boven of ook van onder).

Beoogde resultaten

Het project levert inzicht in de potentie van roodlichtbehandelingen voor de verhoging van plantweerbaarheid tegen plantbelagers. Het geeft inzicht in de onderliggende mechanismen, en geeft antwoord op de vraag of de verhoogde weerbaarheid tegen de ene belager een negatief effect heeft op de weerbaarheid tegen andere belagers. Ook wordt de technische haalbaarheid nagegaan van het immuniseren van gezonde planten via de voedingsstoffen-oplossing door zieke planten.

In een telershandleiding of protocol voor het inzetten van stuurlicht om plantweerbaarheid te verhogen zullen adviezen aan telers worden gegeven voor niet-chemische maatregelen. Minimaal een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift wordt voorbereid.