Project

Welke kansen bieden toekomstige kansen aan ondernemers

Inzicht vergroten in de benodigde en verwachte innovaties in de melkvee gezien de schaalvergroting en varkenssector gezien de verwachte kostprijsstijgingen.

Doelstellingen project

In het onderzoek worden de benodigde en verwachte innovaties geschetst voor 1) de melkveesector gegeven de verwachte schaalvergroting en 2) de varkenssector gegeven de verwachte kostprijsstijgingen. Daarbij worden de bijbehorende kansen en knelpunten evenals de economische, ecologische en maatschappelijke effecten in beeld gebracht.

Resultaten

Gerealiseerd zijn:

  • Workshopverslag schaalvergroting melkveehouderij
  • Workshopverslag effect voerprijzen op varkenshouderij

Beoogde resultaten zijn:

  • Rapport
  • Twee workshops plus verslagen