Project

Wet- en regelgeving rondom agrobosbouw

De Stichting Agrobosbouw NL heeft een onderzoeksvraag over de wet- en regelgeving rondom agrobosbouw. Het doel van de stichting is om belemmeringen op te sporen, voorstellen te doen voor verbetering en mogelijkheden te benoemen voor stimulering van agrobosbouw in Nederland.

Bij agrobosbouw wordt een landbouwgewas op hetzelfde perceel gecombineerd met een aanplanting van bomen. Agrobosbouw is eigenlijk een eeuwenoude landbouwpraktijk en is een vorm van natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.

Het potentiële voordeel van agrobosbouw is een hogere totale biomassaproductie ten opzichte van een enkelvoudige teelt. Naast een hogere productiviteit, resulteert agrobosbouw ook in een diversiteit aan producten en diensten, en heeft het een positieve invloed op biodiversiteit en tal van andere belangrijke ecosysteemdiensten waaronder koolstofopslag en het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. In het algemeen zou agrobosbouw ook kunnen bijdragen aan een landbouw die weerbaarder is tegen de invloed van klimaatverandering.

Op bedrijfsniveau kan agrobosbouw bijdragen aan een hogere veerkracht van landbouwbedrijven door de verbreding aan bedrijfsactiviteiten, diversificatie van productie en differentiatie ten opzichte van andere bedrijven.

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke bestaande wet- en regelgeving is relevant wat betreft het realiseren van agrobosbouw (EU, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau)?
  • Wanneer werkt wet- en regelgeving belemmerend? Hoe kan wet- en regelgeving zodanig worden aangepast dat het agrobosbouw niet belemmerd?
  • Wat kunnen overheden, ondernemers, belangenorganisaties, financiële instellingen, terrein beherende organisaties en kennisinstellingen doen om Agrobosbouw in Nederland te stimuleren?

Stichting Agrobosbouw NL

De Stichting Agrobosbouw NL richt zich op het genereren van meer samenhang tussen landbouw en natuur en werkt toe naar een veerkrachtig en rendabel voedselsysteem dat dient als drager van biodiversiteit, ecologische functionaliteit, werkgelegenheid en maatschappelijke gebruiks- en belevingswaarden, meer specifiek via agrobosbouw.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in de factsheet ‘Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik?’. Deze factsheet is in juni 2018 aangeboden aan Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de Christenunie.

Aanbieden factsheet aan Carla Dik Faber.jpg

Na deze factsheet zijn er nog drie factsheets verschenen:

Wageningen Dialogue en Meetup

Bij de start van het project is de eerste Wageningen Dialogue georganiseerd met stakeholders van verschillende organisaties. Een verslag daarvan staat in de rechterkolom.

Aan het eind van het project is samen met het Wetenschapswinkelproject ‘Voedselbos als partner, buur, inspiratie’ een Meet up Voedselbossen & Agroforestry georganiseerd op Proefbedrijf Droevendaal. Onderdeel van deze bijeenkomst was een puzzelsessie waar alle aanwezigen verbindingen konden maken op wat zij aan vragen hebben t.a.v. agroforestry en wat zij aan kennis en middelen aan te bieden hebben.

Foto puzzelen.jpg