Project

Windenergie in natuur en bos

Windenergie vormt een belangrijke factor om de afspraken m.b.t. duurzame energie in Nederland te realiseren. Door verschillende partijen wordt ook plaatsing in bossen overwogen. Op basis van ecologische, juridische, technische en sociale randvoorwaarden dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke boslocaties dat mogelijk zou kunnen zijn.  

Als eerste stap naar een duurzame energievoorziening is eind 2013 in het SER-akkoord afgesproken om in 2020 14% duurzame energie op te wekken in Nederland. Windenergie vormt een belangrijke factor om deze ambities te realiseren. Verschillende organisaties zien kansen voor het plaatsen van windmolens in bossen. Zo stelt de Provincie Gelderland voor deze periode een Windvisie op waarin mogelijke locaties voor windturbines worden benoemd. Daarbij worden ook de bossen van de Veluwe meegenomen. Naast een belangrijke stap richting een duurzame energievoorziening, kunnen de energieopbrengsten ook belangrijke baten leveren voor natuur en andere maatschappelijke doelen. Er zijn echter ook knelpunten op het gebied van o.a. de (groene) wetgeving, ecologie en technische aspecten. In samenwerking met de verschillende belangenorganisaties worden deze knelpunten in dit project letterlijk in kaart gebracht, waarmee het zoekgebied voor plaatsing van windmolens in bossen zal worden verkend.

Publicaties