Project

Zelfregulering van voedselveiligheid

Het Nederlandse bedrijfsleven controleert producten op voedselveiligheid. En de overheid houdt toezicht op die controle. Het is een complex vraagstuk hoe bedrijven en overheid dit gezamenlijk efficiënt kunnen regelen. Een sturingsmodel voor zelfregulering moet deze lacune opvullen.

Doelstelling

De General Food Law is sinds 2005 in de EU van kracht. Die wet geeft het bedrijfsleven de primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid van voedingsmiddelen. Overheden hebben de eindverantwoordelijkheid voor veilige producten.

Er zijn verschillende deelprojecten:
 • Camcon: nagaan kosteneffectiviteit van beheersmaatregelen voor Campylobacter op vleeskuikenbedrijven in de EU
 • PURE: kosteneffectiviteit berekenen van maatregelen op fruitbedrijven voor een meer duurzame teelt
 • CHIP: ontwikkelen van een identificatieproces voor besmettelijke plant- en dierziekten, een robuuste beslisboom voor toenemende risico’s met goede methoden voor identificatie
 • Zelfsturingsmodel: model voor publieke kwaliteitsdoelen, gebaseerd op zelfreguleringssystemen en ketenconvenanten

De werkzaamheden worden uitgevoerd door LEI.

Plan van Aanpak

 • Camcon: ontwikkeling conceptmodel met specifieke data over de beheersmaatregelen
 • Chip: testen beslisboom en vroeg signaleringssysteem op vraagstukken en kennisverspreiding via workshops
 • PURE: ontwikkelen en testen van het PREMISE-model samen met PPO Randwijk
 • Zelfsturingsmodel: ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model dat verschillende modellen combineert

Resultaten

De verschillende projecten hebben elk hun eigen resultaat.
 • Uit Camcon zal een model komen voor de beheersing van campylobacter op vleeskuikenbedrijven.
 • CHIP leidt tot een protocol voor toenemende besmettelijke plant- en dierziekten.
 • PURE heeft als eindproduct een sociaaleconomisch ketenmodel voor de beheersing van onkruid en plantziekten met geïntegreerde ziekte-aanpak.
 • Het deelproject Zelfsturingsmodel leidt tot slot tot een beslissingsondersteunend model, dat verschillende modellen combineert.

Publicaties