Project

Zwavel en aanwending

Om ammoniakemissie vanuit de veehouderij te reduceren zijn en worden technieken ontwikkeld waarbij zwavel wordt gebruikt. Het is te verwachten dat aanzuren van mest en luchtwasser in kader ammoniakbeleid steeds vaker toegepast gaan worden. EZ heeft Wageningen UR gevraagd om de feiten rond zwavel en sulfaat te onderzoeken en daarbij mogelijke zwavel-problemen bij grootschalige toepassing van aangezuurde mest in kaart te brengen.

Doelstellingen project

Het ministerie van EZ heeft de volgende vragen gesteld:

  • Is er een maximale zwavelgift te definiëren waarbij er nog geen sprake is van afwenteling op oppervlaktewater-, grondwater- of bodemmilieu?
  • Is dit eventueel bodemsoortafhankelijk?
  • Is er hierbij sprake van verschillende maximale waarden voor verschillende gewassen?
  • Is het denkbaar dat deze maximumgift wordt overschreden als gebruik gemaakt wordt van aangezuurde mest of spuiwater met zwavelcomponenten al dan niet in combinatie met gebruikelijke zwavelgift via mest of kunstmest?
  • Wat zijn de consequenties als de maximale zwavelgift wordt overschreden?
  • Kan er stapeling optreden als er elk jaar op hetzelfde perceel teveel zwavel wordt bemest?
  • Wat is de relatie met bijvoorbeeld de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn water, de bodemrichtlijn etc.?

Aanpak en tijdspad

Het volledige concept rapport wordt voor augustus 2013 aan het ministerie van EZ aangeboden.

De studie bestaat uit- een literatuurstudie naar i) het gedrag van sulfaat in bodem en water, ii) de opname van sulfaat door gewassen en iii) de effecten van uitspoeling van sulfaat in grond- en oppervlaktewater;

  • het opstellen van zwavelbalansen voor verschillende gewasrotaties en grondsoorten met en zonder bemesting met aangezuurde mest, waarbij een indicatie wordt gegeven van mogelijke risico’s op sulfaat op het milieu;
  • Het maken van overzicht van de eisen die aan zwavel/sulfaat worden gesteld in de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn water, de bodemrichtlijn en eventuele andere richtlijnen.

Resultaten (beoogd)

Het resultaat van de studie is een Alterra-rapport met daarin een antwoord op de gestelde vragen en indicatie van mogelijke problemen bij toepassing van aangezuurde mest.