Project

Almere meet water

Almere meet water is een citizen science (burgerwetenschap) project voor een bredere bewustwording van de rol en het functioneren van water in de stad Almere. De opdrachtgever, de gemeente Almere, wil met dit project inzicht krijgen in de waarde van de data die op deze manier verzameld is en zijn ambitie een veelzijdige, ondernemende waterstad te zijn invulling geven en uitdragen.

Het project is inhoudelijk opgedeeld in drie onderdelen waaraan inwoners kunnen deelnemen:

  • Almere meet waterkwaliteit, gericht op recreatieplekken;
  • Almere meet waterbeleving, over gewenste voorzieningen;
  • Almere meet water op straat, over wateroverlast

Methode

Gedurende ongeveer 6 maanden verzamelt het projectteam meetgegevens van inwoners. De werving van de deelnemers vindt plaats via een PR-campagne. Deelnemers krijgen een speciale meetkit ter beschikking met informatie en instructies.

Met het oog op de juiste kwaliteit van de te verzamelen informatie zijn in de voorbereiding diverse stakeholders geïnterviewd. Hun feedback is meegenomen in de onderzoeksopzet.

De meetresultaten zijn direct nadat deelnemers ze uploaden te zien op de website www.almeremeetwater.nl, ze worden toegevoegd aan de kaart met meetpunten. Deelnemers kunnen via diverse filters in de meetgegevens zoeken. Het projectteam controleert iedere week de gegevens om onbetrouwbare gegevens op te sporen en te checken of ze wel juist zijn. De resultaten worden door het projectteam regelmatig geanalyseerd en daarover worden nieuwsberichten gedeeld op de website.

IMG_1876_lowres.jpeg

Dit onderzoek levert een grote set meetgegevens op die een grote ruimtelijke spreiding heeft over heel Almere, en een spreiding in de tijd over het hele waterrecreatieseizoen. Daarmee krijgen gemeente, waterschap en burgers en beter beeld van de waterkwaliteit en het watergebruik in de stad. Dit is onderdeel van het Waterplan in Almere op basis waarvan gemeente en waterschap besluiten kunnen nemen over aanpassingen in de voorzieningen nabij of in het water, of over maatregelen om wateroverlast of vervuiling te voorkomen.

Ook ontstaat door het project interactie tussen burgers, gemeente en Waterschap.

WENR heeft vanuit zijn eerdere ervaringen met citizen science (o.a. in Amsterdam met het Schone Water experiment) de overall projectleiding.

Dit project is een samenwerking tussen de inwoners van Almere, Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, kunstenaar Pavèl van Houten, kennisinstituten Deltares en Wageningen Environmental Research (WENR), Stad & Natuur Almere en Waterburgemeester Almere. Het project is onderdeel van Waterplan Almere.

info@almeremeetwater.nl | www.almeremeetwater.nl

Lees meer in het dossier:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan