Project

Analyse van trackinggegevens en sensorplatformen

In dit project ontwikkelen onderzoekers nieuwe hightech sensoren en ingebouwde verwerkingsalgoritmen waardoor deze nieuwe generatie sensoren kunnen worden gebruikt om de bewegingsdynamiek van kleine zangvogels in ongekende details te bestuderen.

Het bewegingsgedrag van dieren is al vele jaren een interessant onderwerp. Onderzoekers hebben zich op veel aspecten geconcentreerd, waaronder migratie en verspreiding van dieren, en de biomechanica, fysiologie en energetica van dierbewegingen. Belangrijke modelsoorten voor dit onderzoek zijn verschillende vogelsoorten geweest, omdat voortbeweging in de lucht een van de meest energieverbruikende gedragingen in de natuur is, en vogels de langste migratieafstanden afleggen.

Specifiek gezegd ontwikkelen de onderzoekers ultralichte versnellingsmeters met gegevensverwerkingstechnieken aan boord voor het identificeren van gedrag zoals vliegen, rusten en het verzamelen van eten bij zangvogels in het wild.

Aan de hand van een gedetailleerde analyse van de vluchtdynamiek van deze vrij vliegende dieren, proberen de onderzoekers ook te testen of de gegevens van de versnellingsmeter met een hoge monsternamefrequentie (~100 Hz) kunnen worden gebruikt om verschillende vlieggedragingen te identificeren, zoals plaatselijke vliegbewegingen, jagen, verzamelen en eten, en de prestaties van vogelvluchten in te schatten, zoals de productie van aerodynamische krachten en de energetische kosten van het vliegen.

Voortgang (september 2022)

Tijdens het veldseizoen van dit jaar voerden de onderzoekers controle- en kalibratie-experimenten uit op bonte vliegenvangers in grote buitenvolières. Hierbij volgden ze vliegende en jagende vliegenvangers met behulp van stereoscopische videografie en lichtgewicht versnellingsmeters met logfunctie.

Met behulp van deze gecombineerde gegevens ontwikkelden de onderzoekers een nieuw machine learning model voor het classificeren van een reeks gedragingen van vliegende bonte vliegenvangers met behulp van de gegevens van de lichtgewicht versnellingsmeter.

Ze passen deze algoritmes momenteel toe op gegevens van de versnellingsmeter die vorig jaar zijn verzameld tijdens een pilot in het veld. Daarnaast ontwikkelt het team nieuwe sensoren met ingebouwde algoritmes om tijdens het volgende broedseizoen de bonte vliegervangers in het wild te kunnen volgen.