Project

Bijdragen economische sectoren aan ecosysteemdiensten onderzoeken

De laatste jaren is binnen het natuurbeleid meer aandacht gekomen voor bijdragen die de maatschappij kan leveren aan het beheer en in stand houden van ecosysteemdiensten. De vraag is hoe de rol van private partijen verder vergroot kan worden. Doel van dit project inzicht krijgen in de mogelijke bijdragen van economische sectoren bij het behoud en beheer van ecosysteemdiensten.

Het Millennium Ecosystem Assessment geeft het maatschappelijk belang aan van ecosysteemdiensten. Daarbij wordt onderscheid aangebracht tussen aanleverende diensten (zoals vis en hout), regulerende diensten (zoals waterberging, plaagbestrijding en vastlegging van koolstof in bos) en recreatieve/culturele diensten. Een vierde categorie zijn ondersteunende diensten, zoals de nutriƫntenkringloop.
De laatste jaren is binnen het natuurbeleid meer aandacht gekomen voor bijdragen die de maatschappij kan leveren aan het beheer en in stand houden van ecosysteemdiensten. De vraag is hoe de rol van private partijen verder vergroot kan worden. Op dit moment kunnen bedrijven op een excessieve manier grondstoffen gebruiken, of water of lucht verontreinigen zonder de nadelige gevolgen te dragen. Er is, met andere woorden, geen zelfcorrigerend prijsmechanisme.
Doel van dit project inzicht krijgen in de mogelijke bijdragen van economische sectoren bij het behoud en beheer van ecosysteemdiensten. De specifieke doelstelling van huidig project is het in kaart brengen van specifieke mogelijkheden om de betalingsbereidheid van economische actoren voor het in stand houden en beheren van ecosysteemdiensten te vergroten en te stimuleren.

Aanpak en tijdspad

Het project kijkt naar meerdere (grote) bedrijfstakken. Er wordt samengewerkt met andere relevante projecten.

Resultaat (beoogd)

Resultaat van dit project is een WOt-werkdocument en WOt-paper.