Project

Bruinvissen- populatie, dieet en contaminanten

Nederland heeft t.a.v. de Bruinvis een beschermingsplicht onder de Natuurbeschermingswet. Om deze plicht goed in te vullen is het Bruinvisbeschermingsplan in 2011 verschenen. Dit beschermingsplan laat een aantal kennisleemtes zien. Doel van dit project is het leveren van de ontbrekende kennis ten aanzien van de populatiegrootte, verspreiding, seizoensvariatie in aantallen, oorzaak van strandingen en rol van verontreinigingen en dieet daarin. Ook is er tijd gereserveerd voor de voorbereiding van de SCANS III telling, een Noord-Atlantisch brede telling van walvisachtigen die eens in de tien jaar op internationale schaal wordt uitgevoerd. Onderzoek naar bijvangst van bruinvissen vindt in een ander BO onderzoek plaats.

Doelstelling

Bruinvissen genieten bescherming. De Nederlandse overheid moet invulling geven aan deze beschermingsplicht. Om de bescherming handen en voeten te geven is het Bruinvisbeschermingsplan in 2011 verschenen. Het Bruinvisbeschermingsplan laat kennisleemtes zien. Doel van dit project is het opvullen van een aantal gesignaleerde kennisleemtes:

  • Hoeveel bruinvissen zijn er in onze wateren, wat is hun verspreiding en wat is de seizoensvariatie in hun aantallen? 
  • Wat is het dieet van bruinvissen in Nederlandse wateren? 
  • Wat is de belasting met contaminanten van de Nederlandse bruinvissen?

Werkwijze

  • maaganalyses van gestrande dieren 
  • vliegtuigtellingen 
  • Chemische analyse van monsters van gestrande bruinvissen.

Resultaten

Populatieontwikkeling: In maart 2012 zijn er 66.000 bruinvissen geteld op het Nederlands Continentaal Plat door middel van vliegtuigtellingen. Door het slechte weer konden in november 2012 slechts twee van de vier deelgebieden geteld worden. De aantallen in deze periode waren -volgens verwachting- lager dan in maart.

Dieetonderzoek: Maagonderzoek van aangespoelde bruinvissen moet aantonen wat deze dieren allemaal eten. Het blijkt dat dieren die dicht onder de kust foerageren een afwijkend dieet hebben.

Contaminantenonderzoek: In pasgeboren bruinvissen op het Nederlands Continentaal Plat wordt in 50% van de gevallen een PCB-gehalte aangetroffen dat hoger ligt dan de wetenschappelijke norm voor PCB's van 17mg/kg vet. Overschrijding van deze norm kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten in deze bruinvissen (inclusief onderdrukking van het immuunsysteem). Dit betekent dat pasgeboren bruinvissen op het Nederlands Continentaal Plat mogelijk al een contaminantbelasting hebben die tot negatieve effecten op de gezondheid kunnen leiden.

Publicaties