Project

Commissies bemestingsadvies

Wageningen UR voert sinds 1997 het secretariaat van de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenten (CBAV) en de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV). Deze commissies hebben tot doel om onafhankelijke, goed onderbouwde bemestingsadviezen op te stellen die land- en tuinbouwers en veehouders kunnen gebruiken voor de bemesting van hun gewassen.

Ga naar Handboek bodem en bemesting voor Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Ga naar Bemestingsadvies voor Grasland en Voedergewassen

Samenstelling commissies

Tot 1997 was de uitgave en actualisering van de bemestingsadviezen een Overheidstaak. In 1997 heeft het ministerie van LNV dat overgedragen aan de praktijk. LTO nam het initiatief op zich om de onafhankelijke bemestingsadvisering en de commissies bemesting voort te zetten. De commissies worden sindsdien vanuit de sectoren gefinancierd. De leden van de commissies zijn afkomstig uit de sector (LTO, NAV), het onderzoek (Wageningen UR, NMI, Louis Bolk Instituut, IRS), de voorlichting (DLV) en de laboratoria (Eurofins agro, voorheen BLGG). Een LTO-bestuurder is voorzitter. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving voert het secretariaat van de CBAV en Wageningen Livestock Research dat van de CBGV.

Activiteiten

De belangrijkste taak van de commissies is het vaststellen van (vernieuwde) bemestingsadviezen en deze adviezen opnemen in het handboek of de adviesbasis. Deze adviezen zijn idealiter gebaseerd op veldonderzoek op meerdere locaties in meerdere jaren of op literatuuronderzoek. Daarnaast adviseren de commissies aan de sectoren over het benodigde onderzoek om de bemestingsadviezen te verbeteren.

Handboek en adviesbasis

Het Handboek Bodem & Bemesting bevat de bemestingsadviezen zoals voorheen opgenomen in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’. Hierbij gaat het om adviezen voor stikstof-, fosfaat-, en kalibemesting, bekalking en bemesting met sporenelementen voor vrijwel alle akkerbouw- en groentegewassen. Daarnaast bevat het Handboek actuele informatie op gebied van bodembeheer, met informatie over organisch stofbeheer, effecten van pH, bekalking en calcium op structuur en bodemleven en informatie over grondbewerking en berijding. Tot slot bevat het handboek informatie over de diverse grondanalysemethodes en over groenbemesters, vruchtwisseling, waterbeheer en aaltjesbeheersing.
De ‘Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen’ bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasland met klaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne. Het gaat hierbij om stikstof-, fosfaat- en kaliadviezen, bekalking en bemesting met sporenelementen.

Uitdragen van de adviezen

Beide commissies verspreiden de adviezen via de websites www.handboekbodemenbemesting.nl en www.bemestingsadvies.nl. Hierop staan de meest actuele adviezen van de commissies. De nieuwe of geactualiseerde adviezen worden onder de aandacht gebracht via nieuwsberichten en vakbladartikelen. Nieuwsberichten van de CBGV worden ook gepubliceerd op www.verantwoordeveehouderij.nl. Daarnaast organiseert de CBGV jaarlijks ook een themabijeenkomst waarin nieuwe adviezen gekoppeld aan een actueel thema worden behandeld. Ook de CBAV is voornemens begin 2016 een themabijeenkomst te organiseren. De CBAV is actief op de social media met het twitteraccount @CBAV_advies en de facebookpagina Handboek Bodem & Bemesting.