Project

Diamondiaal

De Stichting Inspiratie-Inc vroeg de Wetenschapswinkel van WUR naar haalbare scenario’s op ruimtelijk-, sociaal- en technisch gebied voor een circulaire woon- & werkgemeenschap genaamd ‘Diamondiaal’ in Oosterwold (Almere). Circulair wil zeggen: een woon- en werkgemeenschap waarin we slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen, energie en afval om een zelfregulerende en duurzame relatie met onze biosfeer te creëren. We kijken wat er al kan, wat er gebeurt, maar ook wat er nodig is om initiatieven verder te brengen en slimme verbindingen tussen kringlopen en mensen te leggen.

‘Allemaal delen we dezelfde droom: een wereld waar iedereen naar vermogen actief aan bijdraagt, ongeacht talenten, beperkingen, cultuur, religie, leeftijd of gender. Een wereld waarin diversiteit als kracht en bron van inspiratie fungeert en niet als probleem. Dat is de wereld waar Inspiratie-Inc. naar toe werkt.’

Sociale, technisch en ruimtelijk scenario’s

Binnen het onderzoek zijn op basis van co-creatie en ‘best practices’ van bestaande initiatieven sociale, technische en ruimtelijke scenario’s ontworpen voor de circulaire woon- & werkgemeenschap. Deze scenario’s zijn gebundeld in de publicatie ‘Circulair Werelddorp Diamondiaal’.

  • ‘best practices’ van bestaande initiatieven op het gebied van circulaire woon- & werkgemeenschappen tonen aan dat sociale cohesie cruciaal is voor het functioneren van een circulaire woon- en werkgemeenschap en nodig om ecologische en sociale doelen te bereiken. Ook is het belangrijk dat er helder wordt gecommuniceerd over de visie en de verwachtingen, dat er een horizontale organisatie structuur wordt opgezet waarbij alle bewoners zich uitgenodigd voelen om mee te denken en van elkaar te leren.
  • Een technisch ontwerp over hoe duurzame technologieën in relatie tot water, energie, & voedselproductie kunnen bijdragen aan off-grid en circulaire doelstellingen van Diamondiaal. Elk scenario rankt, naast een beschrijving van de voor- en nadelen van een bepaalde technologie, de haalbaarheid van deze technologie. Hierdoor wordt het besluitvormingsproces over welke technologieën geïmplementeerd kunnen worden in Oosterwold ondersteund. De scenario’s laten zien dat de keuze voor een bepaalde technologie samenhangt met vraagstukken als kiezen voor externe afhankelijkheid of gebruik maken van interne aanwezige specialistische kennis en van het vrij laten om individuele keuzes te maken tot het nemen van collectieve besluiten.
  • Een ruimtelijk ontwerp voor Oosterwold, waarbij de verbinding stad-natuur en de verbinding wonen-werken centraal staan. Tijdens een workshop, georganiseerd door studenten van Wageningen University, is samen met toekomstige bewoners geprobeerd een gemeenschappelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van circulair werelddorp Diamondiaal vorm te geven. Centraal staan landschappelijke elementen, -functies en -activiteiten in relatie tot wonen & werken. Welke publieke- en welke private ruimtes vinden bewoners wenselijk in hun nieuwe woon- & werkomgeving. De resultaten van de workshop zijn meegenomen in het ontwerp.

Stichting Inspiratie Inc.

Stichting Inspiratie Inc. bestaat uit een actief netwerk, dat zich kenmerkt door culturele en religieuze diversiteit en een grote onderlinge betrokkenheid. Dagelijks worden activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur, koken, taal en natuur. Hierdoor wordt op creatieve wijze de diversiteit binnen Nederland zichtbaar gemaakt met veerkracht, participatie en sociaal ondernemerschap als belangrijkste pijlers. Eén van de belangrijkste groepen die deelnemen aan deze activiteiten zijn mensen die nieuw in Nederland integreren.

De impact van de activiteiten van Inspiratie Inc. is nu al verstrekkend en groeit gestaag. Er wordt samengewerkt met tal van organisaties op het gebied van participatie, preventieve gezondheidszorg, activering, sociale cohesie en internationale educatie.

Circulair Werelddorp Diamondiaal een feit

De resultaten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan de volgende stap, waarin de bewoners in samenwerking met de gemeente Almere begonnen zijn met de bouw van het Circulaire Werelddorp Diamondiaal in Oosterwold.