Project

DISCOVER2: Ontwikkeling van innovatieve, duurzame materialen voor dakbedekking

In het project DISCOVER2 is gewerkt aan een biobased alternatief voor conventionele dakbedekkingen, zoals bitumineuze of synthetische dakbedekking. Wageningen Food & Biobased Research werkt hierbij samen met dakbedekkingsproducent BMI (voorheen Icopal) en Stora Enso.

Bestaande dakbedekkingen voor platte daken zoals bitumen of synthetische membranen zijn van hoge kwaliteit en kennen een lange levensduur, maar zijn voornamelijk gemaakt uit aardolie. Omdat deze fossiele grondstof eindig is en de winning, raffinage en gebruik ervan bijdraagt aan klimaatverandering, zijn er voldoende redenen om te kijken naar alternatieve materialen voor dakbedekking, waarbij de vereiste technische en functionele karakteristieken worden behouden.

Biobased dakbedekking

Het uiteindelijke doel van het project was de ontwikkeling van een milieuvriendelijk alternatief voor de bestaande bitumineuze dakbedekkingssystemen, waarbij het fossiele bitumen is vervangen door biobased grondstoffen. In het DISCOVER2-project is een groot aantal biobased stromen geëvalueerd met eigenschappen die voldoen aan de eisen van een duurzaam daksysteem. Dit was een voortzetting van het eerdere DISCOVER1-project dat in 2016 van start ging. Een belangrijk punt is dat uit biomassa afgeleide stromen minder hydrofoob en reactiever zijn dan bitumen, een bodemdestillaat van de fossiele olieraffinaderij. Daarom is er ruimschoots aandacht besteed aan zijstromen die in grote hoeveelheden beschikbaar zijn uit de pulp & papier- en agri & food-industrie met eigenschappen die lijken op de eigenschappen van fossiel bitumen.

Resultaten van de evaluatie van biobased componenten zoals lignine

Na verschillende cycli van evaluaties op laboratoriumschaal bij zowel WFBR als BMI, werden bindmiddelmengsels ontworpen op basis van volledig biobased componenten, waaronder biobased lignine en plantaardige oliën. Deze bindmiddelen hebben een hoog potentieel om uiteindelijk een 100% biobased bindmiddel voor bitumineuze dakbedekkingssystemen te ontwikkelen. Aan het einde van het project werden deze bindmiddelen op laboratoriumschaal tot ongeveer 1 kg vervaardigd en beoordeeld op de belangrijkste kenmerken, zoals mengvermogen, homogeniteit, visco-elastisch en reologisch gedrag, penetratiewaarde en stabiliteit. De gevonden resultaten liggen dicht bij het gewenste scala aan eigenschappen voor duurzame dakbedekkingssystemen. Industriële toepasbaarheid met de huidige fabricageprincipes lijkt mogelijk met deze innovatieve materialen. Verder geven LCA-resultaten aan dat het gebruik van biobased stromen een significant positief effect op het milieu kan hebben in termen van een lagere CO2-voetafdruk, vooral als rekening wordt gehouden met de koolstofopslag van biomassa. In dat geval is een netto negatieve totale carbon footprint van meer dan 1 kg per kg biomassa haalbaar.

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research, dakbedekkingsproducent BMI (voorheen Icopal) en biomaterialen producent Stora Enso.